Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 6 i 72, z 2017 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 17, 67 i 75) w załączniku "Statut państwowej jednostki budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) utworzenie, utrzymanie, eksploatacja i rozwój Oddziału Zamiejscowego Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

2) w § 2:
a) uchyla się pkt 8,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Zespół Planowania i Kontroli;";

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podczas nieobecności Dyrektora lub w razie nieobsadzenia stanowiska Dyrektora, pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora. Podczas nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora pracą Centrum kieruje inny upoważniony przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora pracownik Centrum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może upoważnić pracownika Centrum do działania w określonym zakresie.";

4) w § 7:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) spedycja spersonalizowanych dokumentów do właściwych organów lub podmiotów za pomocą m.in. właściwych jednostek organizacyjnych Poczty Specjalnej Policji i Poczty Specjalnej Straży Granicznej;",

b) po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) realizacja zadań związanych z rozwojem parku maszynowego, nadzorem i wsparciem jego serwisu, w tym uczestnictwo we wdrażaniu nowych urządzeń związanych z procesem personalizacji i dystrybucji dokumentów;

8) udział w pracach związanych z rozwojem systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie systemów produkcyjnych dedykowanych dla realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1.";

5) uchyla się § 13;
6) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Do zakresu działania Zespołu Planowania i Kontroli należy:

1) weryfikacja blankietów dokumentów pod względem zgodności z obowiązującymi wzorami dokumentów, kierowanie ich do personalizacji oraz brakowanie dokumentów posiadających wady fabryczne;

2) kontrola ilości i jakości przed i po personalizacji dokumentów, w tym ich warstwy graficznej i elektronicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem procesów produkcyjnych;

4) optymalizacja i kontrola jakości procesu personalizacji;

5) planowanie i monitorowanie zapasów magazynowych dla zapewnienia ciągłości procesu personalizacji;

6) planowanie i współpraca w zakresie badań blankietów dokumentów;

7) monitorowanie współczesnych kierunków rozwoju technik i technologii personalizacji dokumentów oraz stosowanych w nich zabezpieczeń;

8) udział w pracach związanych z budową i zabezpieczeniami dokumentów personalizowanych w Centrum;

9) koordynacja działań związanych z utworzeniem i rozwojem Oddziału Zamiejscowego Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

10) koordynacja działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;

11) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie w szczególności:

a) efektywności i skuteczności przepływu informacji,

b) zarządzania ryzykiem;

12) planowanie procesu personalizacji i dystrybucji dokumentów;

13) prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Do zakresu działania Oddziału Zamiejscowego Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji należy wsparcie Centrum w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-6.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).