Dz.Urz.MSWiA.2018.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 6 i 72, z 2017 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 17) w załączniku "Statut państwowej jednostki budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 w pkt 1:
a) uchyla się lit. d,
b) lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) innych dokumentów zleconych Centrum do personalizacji na podstawie przepisów aktów prawnych powszechnie obowiązujących, wewnętrznych aktów prawnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz porozumień zawartych za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;";

2) w § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) inspektor ochrony danych, który:

a) wykonuje zadania określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym w szczególności zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w systemach produkcyjnych dedykowanych dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, innych systemach informatycznych i aplikacjach funkcjonujących w Centrum w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych,

b) współpracuje i pełni funkcję punktu kontaktowego z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz z inspektorem ochrony danych baz danych i rejestrów danych osobowych poszukiwanych przy pomocy aplikacji Źródło,

c) przeprowadza ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,

d) przeprowadza analizę stosowanych przez Centrum techniczno-organizacyjnych środków ochrony, bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego związanych z przetwarzaniem danych osobowych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).