Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN poz. 64 oraz z 2016 r. poz. 61) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy w dziedzinie muzealnictwa morskiego poprzez ukazywanie działalności społeczeństw na morzach i oceanach oraz wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji morskich Polski, polskiej techniki morskiej, krzewienie wartości artystycznych i estetycznych oraz ochrona kulturowego dziedzictwa morskiego, jak również upowszechnianie wiedzy o

historii Stoczni Gdańskiej jako miejsca narodzin niezależnego samorządnego związku zawodowego, miejsca przeprowadzenia Strajku Sierpniowego w roku 1980 oraz doniosłości tych zdarzeń historycznych.";

2) w § 8:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zbiory związane z historią żeglugi śródlądowej w Polsce, w tym zabytkowe jachty, łodzie sportowe i ich elementy, modele jachtów i statków szkolnych, jak również zbiory i pamiątki związane z historią Stoczni Gdańskiej jako miejsca narodzin niezależnego samorządnego związku zawodowego, miejsca przeprowadzenia Strajku Sierpniowego w roku 1980 oraz doniosłości tych zdarzeń historycznych;",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) archiwalia i materiały dokumentacyjne dotyczące rozwoju polskiej polityki, gospodarki, techniki, nauki i kultury morskiej oraz rzecznej, jak również dotyczące historii Stoczni Gdańskiej jako miejsca narodzin niezależnego samorządnego związku zawodowego, miejsca przeprowadzenia Strajku Sierpniowego w roku 1980 oraz doniosłości tych zdarzeń historycznych, w tym akta pisane, dokumentacja projektowa, mapy, plany, fotografie, pocztówki, korespondencja oraz inne materiały o charakterze archiwalnym.";

3) w § 9 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) Oddział-Sala BHP.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).