Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie (Dz. Urz. MKiDN poz. 64) w załączniku § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.

2. Zastępców powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Ministrem i Województwem.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).