Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 29 lipca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN poz. 12 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2021 r. poz. 81) w załączniku § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące Oddziały:

1) Muzeum Westerplatte i Wojny 1939;

2) Muzeum Mostów Tczewskich.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).