Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2019.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (Dz. Urz. KGP poz. 29) w załączniku w § 5 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"15) Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Olsztynie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r.