Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.120

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 167 oraz z 2017 r. poz. 196) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W celu prowadzenia badań naukowych udostępnia się i przesyła Instytutowi akta sądowe oraz akta organów prowadzących postępowanie przygotowawcze lub egzekucyjne.";

2)
w § 8:
a)
ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Rada naukowa podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

6. Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego zachowanie tajności głosowania.";

3)
w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Członkowie rady naukowej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 4 lata. Mandat członka rady naukowej powołanego w trakcie danej kadencji, wygasa wraz z upływem mandatu pozostałych członków rady. Mandaty członków rady naukowej wygasają wraz z upływem 4 lat od przeprowadzenia wyborów do rady naukowej wśród pracowników Instytutu.";

4)
w § 11 ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"6. Dyrektor Instytutu powołuje spośród pracowników Instytutu lub członków rady naukowej komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.