Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Instytutowi Dziedzictwa Solidarności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2023.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 14 sierpnia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Dziedzictwa Solidarności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Dziedzictwa Solidarności (Dz. Urz. MKiDN poz. 90 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2020 r. poz. 17) w załączniku w § 6:
1)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Instytut w ramach zakresu swojej działalności może prowadzić własne programy o charakterze edukacyjnym, badawczym, kulturalnym, stypendialnym, adresowane do osób prawnych i fizycznych.";

2)
po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Instytut może wspierać w sposób stały i systemowy, zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, wybrane cykliczne projekty kulturalne o szczególnej wadze i znaczeniu ogólnokrajowym.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).