Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2020.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), w związku z art. 27 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 43, z 2012 r. poz. 56 oraz z 2017 r. poz. 25) w załączniku do zarządzenia "Statut instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS" w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Centrum, poza zadaniami, o których mowa w ust. 2, może prowadzić inną działalność o charakterze podstawowym, obejmującą swym zakresem:

1) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z);

2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2);

3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1);

4) pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.9);

5) edukację (PKD 85);

6) działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93);

7) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2);

8) sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);

9) działalność usługową związaną z wyżywieniem (PKD 56);

10) działalność związaną z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);

11) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79);

12) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2);

13) drukowanie i działalność usługową związaną z poligrafią (PKD 18.1).".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.