Dz.Urz.MI.2018.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 8 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 18a ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 6) w załączniku do zarządzenia § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład GDDKiA wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji (DPR),

2) Departament Strategii i Studiów (DSS),

3) Departament Zarzadzania Siecią Dróg (DZS),

4) Departament Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (DZB),

5) Departament Technologii Budowy Dróg (DTB),

6) Departament Budżetu i Projektów UE (DBP),

7) Departament Prawny i Zamówień Publicznych (DPZ),

8) Biuro Generalnego Dyrektora (BGD),

9) Biuro Kontroli i Audytu (BKA),

10) Biuro Organizacyjno-Administracyjne (BOA),

11) Zespół do spraw Środowiska (ZS),

12) Zespół do spraw Nieruchomości (ZN),

13) Stanowisko do spraw Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD)

- zwane dalej "komórkami organizacyjnymi Centrali GDDKiA"."

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej -transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).