Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2017.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu - Zdroju

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 23 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu - Zdroju (Dz. Urz. KRUS z 2014 r. poz. 26), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Centrum jest zakładem rehabilitacji leczniczej wykonującym działalność leczniczą w zakładach leczniczych w Centrum:";

2) w § 7 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a) Centrum może zawierać umowy na finansowanie świadczeń ze środków publicznych, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia.";

3) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Schemat organizacyjny, uwzględniający strukturę organizacyjną zakładów leczniczych Centrum, określa Regulamin Organizacyjny.";

4) w § 17 w ust. 2 w pkt 2 w lit a wyraz "naliczane" zastępuje się wyrazem "naliczanych";
5) w § 19 uchyla się ust. 3.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.