Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.47

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 5 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31, z późn. zm.) w § 50a po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora generalnego, organizuje szkolenia dla pracowników innych instytucji przy merytorycznym wsparciu i udziale pracowników pozostałych komórek organizacyjnych;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).