Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 39 uchyla się pkt 14;
2) w § 47 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) odpowiada za koordynację polskiego stanowiska oraz udziału przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w pracach platformy tematycznej II ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi w celu spójnego prezentowania stanowiska i efektywnej realizacji Partnerstwa Wschodniego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały opublikowane w Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 81, z 2018 r. poz. 26, 51 i 56 oraz z 2019 r. poz. 2, 6, 19, 22 i 29.