Dz.Urz.KGSG.2018.88

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  W zarządzeniu nr 56 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. KGSG poz. 77, z późn. zm.) w załączniku § 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. W terytorialnym zasięgu działania Oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa - Okęcie im. gen. bryg. Waleriana Czumy;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa - Modlin;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli;

5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy;

6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2018 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 83 z dnia 28 września 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.90) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2018 r.