Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2018.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40), zmienionym zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzeniem nr 28 z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 6 z dnia 2 kwietnia 2013 r., zarządzeniem nr 7 z dnia 26 marca 2014 r., zarządzeniem nr 15 z dnia 17 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 14 z dnia 1 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 23 z dnia 2 października 2015 r., zarządzeniem nr 3 z dnia 21 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr 9 z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem nr 19 z dnia 4 października 2016 r., zarządzeniem nr 25 z dnia 6 grudnia 2016 r. zarządzeniem nr 4 z dnia 14 lutego 2017 r., zarządzeniem nr 8 z dnia 5 czerwca 2017 r., zarządzeniem nr 10 z dnia 26 lipca 2017 r., zarządzeniem nr 18 z dnia 31 października 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 19 z dnia 22 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 3;
2) w załączniku nr 1:
a) użyte w § 4 pkt 4, § 30 ust. 1 pkt 3c i 22 we wprowadzeniu do wyliczenia, tytule rozdziału 4, § 31 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz § 32 ust. 1 pkt 18 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy "Departament Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Regulacji",
b) użyte w § 4 pkt 5, § 6 ust. 1 pkt 2a, § 30 ust. 1 pkt 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 31 ust. 1 pkt 24 we wprowadzeniu do wyliczenia, tytule rozdziału 5, § 32 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 34 ust. 1 pkt 16 i 19, § 36 ust. 1 pkt 17, § 37 ust. 1 pkt 9 oraz § 43 ust. 1 pkt 10 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy "Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Strategii i Analiz",
c) użyte w § 4 pkt 7, § 32 ust. 1 pkt 5, 16 we wprowadzeniu do wyliczenia i 33, tytule rozdziału 7, § 34 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 37 ust. 1 pkt 23 oraz § 43 ust. 2 w różnym przypadku wyrazy "Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Częstotliwości",
d) użyte w § 4 pkt 10, § 32 ust. 1 pkt 35, § 33 ust. 1 pkt 9 lit. a i 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 34 ust. 1 pkt 27, § 35 ust. 1 pkt 19, § 36 ust. 1 pkt 3b i 17, tytule rozdziału 10, § 37 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 40 ust. 1 pkt 29, § 42 ust. 1 pkt 11, § 43 ust. 1 pkt 20 oraz § 44 ust. 1 pkt 12 w różnym przypadku wyrazy "Departament Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Bezpieczeństwa",
e) użyte w § 4 pkt 12a, § 15 ust. 2 pkt 5, § 30 ust. 1 pkt 24 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 31 ust. 1 pkt 27 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 32 ust. 1 pkt 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 35 ust. 1 pkt 5a i 23, § 38 ust. 1 pkt 9, 11 i 13, tytule rozdziału 12a oraz § 39a ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy "Departament Współpracy z Zagranicą" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Spraw Zagranicznych",
f) użyte w § 4 pkt 13, § 10 ust. 2, § 34 ust. 1 pkt 18, § 35 ust. 1 pkt 25, § 37 ust. 1 pkt 1, tytule rozdziału 13 oraz § 40 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy "Biuro Finansów i Budżetu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Biuro Finansów",
g) użyte w § 4 pkt 14, § 6b pkt 3, § 10 ust. 1a, § 37 ust. 1 pkt 1, tytule rozdziału 14 oraz § 41 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy "Biuro Administracji i Kadr" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Biuro Administracji",
h) w § 4:
w pkt 4 wyraz "DHRT" zastępuje się wyrazem "DR",
w pkt 5 wyraz "DART" zastępuje się wyrazem "DSA",
w pkt 7 wyraz "DZC" zastępuje się wyrazem "DC",
w pkt 10 wyraz "DBT" zastępuje się wyrazem "DB",
w pkt 12a wyraz "DWZ" zastępuje się wyrazem "DSZ",
w pkt 13 wyraz "BFB" zastępuje się wyrazem "BF",
w pkt 14 wyraz "BAK" zastępuje się wyrazem "BA",
i) w § 6 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie "dla" dodaje się wyrazy "ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz dla",
j) w § 6b w pkt 6 wyrazy "Koordynator Zespołu" zastępuje się wyrazami "Kierownik Wydziału",
k) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydział Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi Wydziału Audytu Wewnętrznego.",

l) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Wydziałem kieruje bezpośrednio zastępca kierownika komórki organizacyjnej, naczelnik wydziału albo inny pracownik, wyznaczony przez Dyrektora Generalnego na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, a Wydziałem Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego - jego kierownik, zwani dalej "naczelnikiem wydziału".",

m) w § 15:
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Obowiązki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 6-10, wobec Wydziału Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego realizuje jego kierownik.",

w ust. 6 wyraz "Zespołu" zastępuje się wyrazem "Wydziału",
n) w § 18 w ust. 3 w pkt 4 wyraz "Zespołu" zastępuje się wyrazem "Wydziału",
o) w § 19 w ust. 1:
w pkt 1 po wyrazie "przez" dodaje się wyrazy "ministra właściwego do spraw informatyzacji albo",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z upoważnienia - zgodnie z § 20 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) - ministra właściwego do spraw informatyzacji dla Prezesa do opracowania i uzgodnienia projektu aktu prawnego;",

p) użyte w § 24 ust. 2, ust. 4 pkt 1 i 2, § 25 ust. 2 w różnym przypadku wyrazy "ministra właściwego do spraw łączności" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "ministra właściwego do spraw informatyzacji",
q) w § 25 ust. 1 po wyrazach "przekazania do" dodaje się wyrazy "ministra właściwego do spraw informatyzacji albo do",
r) w § 29:
w ust. 1:
-- pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) opracowywanie i składnie do organów ściągania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, w oparciu o projekty zawiadomień w tych sprawach opracowane przez komórki organizacyjne;",

-- po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) koordynacja działalności komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz współpracy z organami ścigania;",

-- kropkę po pkt 32i zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32j w brzmieniu:

"32j) kreowanie polityki Urzędu związanej z osobami o szczególnych potrzebach.",

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydział Audytu Wewnętrznego WAW;

2) Wydział Egzekucji Należności WEG;

3) Wydział Elektronizacji WE;

4) Wydział Komunikacji WK;

5) Wydział Organizacji i Kontroli WOK;

6) Wydział Polityki Społecznej i Korporacyjnej WPS;

7) Zespół Kancelaryjny ZK;

8) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Postępowań SOP;

9) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Danych i Zarządzania Jakością SOZ;

10) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Zasobów Informacyjnych SOI;

11) Samodzielne Stanowisko do spraw Składu i Archiwum SSA.",

s) w § 30:
w ust. 1:
-- pkt 7d otrzymuje brzmienie:

"7d) prowadzenie postępowań, o których mowa w art. 6c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 172 z 30.06.2012, str. 10, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie roamingu";",

-- po pkt 7d dodaje się pkt 7e - 7f w brzmieniu:

"7e) współpraca z Departamentem Strategii i Analiz w zakresie kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie roamingu;

"7f) współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie monitorowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2015, s. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2120";",

-- pkt 13a otrzymuje brzmienie:

"13a) opracowywanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie skarg i interwencji kierowanych do departamentu przez odbiorców usług telekomunikacyjnych w celu ich przekazania do Biura Dyrektora Generalnego oraz współpraca z organami ścigania w tych sprawach;",

w ust. 2 pkt 3 trzymuje brzmienie:

"3) Zespół Spraw Konsumenckich ZSK;",

t) w § 31 w ust. 1 uchyla się pkt 15a,
u) w § 32 w ust. 1:
pkt 6a otrzymuje brzmienie:

"6a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie roamingu;",

pkt 32 otrzymuje brzmienie:

"32) przekazywanie informacji i dokonywania zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG", w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647), zwanej dalej "ustawą o CEIDG", dla podmiotu prowadzącego rejestr publiczny, w odniesieniu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;",

po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

"36a) prowadzenie postępowań w sprawie odmowy wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;",

pkt 37 otrzymuje brzmienie:

"37) udzielanie przedsiębiorcom informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej;",

v) w § 33 w ust. 1:
w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zakazu wykonywania przez operatora pocztowego działalności pocztowej objętej wpisem działalności do rejestru operatorów pocztowych oraz nakazania wstrzymania działalności w przypadku stwierdzenia świadczenia usług pocztowych bez wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych,",

po pkt 10b dodaje się pkt 10c w brzmieniu:

"10c) opracowywanie ogólnych schematów procedur kontroli wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do kontroli, których prowadzenie, koordynacja i zlecanie należy do właściwości Departamentu Rynku Pocztowego;",

po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) przekazywanie informacji i dokonywania zgłoszeń do CEIDG w zakresie określonym przepisami ustawy o CEIDG dla podmiotu prowadzącego rejestr publiczny, w odniesieniu do rejestru operatorów pocztowych;",

po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) przeprowadzanie badanie stanu rynku pocztowego, o którym mowa w art. 119a Prawa pocztowego;",

pkt 17e otrzymuje brzmienie:

"17e) opracowywanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie ustaleń dokonanych podczas postępowań kontrolnych i pokontrolnych, o których mowa w pkt 9 i 10 oraz skarg i interwencji kierowanych do departamentu przez odbiorców usług pocztowych w celu ich przekazania do Biura Dyrektora Generalnego oraz współpraca z organami ścigania w tych sprawach;",

kropkę po pkt 36 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

"37) udzielanie przedsiębiorcom informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w zakresie działalności pocztowej.",

w) w § 34 w ust. 1 uchyla się pkt 14f,
x) użyte w § 34 ust. 1 pkt 27, § 36 ust. 1 pkt 17 oraz § 37 ust. 1 pkt 23 wyrazy "Delegatura w Warszawie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Delegatura we Wrocławiu",
y) w § 35 w ust. 1 w pkt 8 średnik po lit. e zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. f - g brzmieniu:

"f) nakazania podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie zaprzestanie świadczenia usługi,

g) nakazania usługodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) usunięcie wszystkich publicznie dostępnych informacji zawartych w systemie teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zmierzających do promocji lub reklamy numeru lub usługi o podwyższonej opłacie;",

z) w § 36:
w ust. 1:
-- pkt 8a otrzymuje brzmienie:

"8a) monitorowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 2015/2120;",

-- pkt 15d otrzymuje brzmienie:

"15d) opracowywanie ogólnych schematów procedur kontroli wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do kontroli, których koordynacja i zlecanie należy do właściwości Departamentu Kontroli;",

-- pkt 15g otrzymuje brzmienie:

"15g) opracowywanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na podstawie ustaleń dokonanych podczas postępowań kontrolnych i pokontrolnych prowadzonych przez departament oraz skarg i interwencji kierowanych do departamentu przez odbiorców usług telekomunikacyjnych w celu ich przekazania do Biura Dyrektora Generalnego oraz współpraca z organami ścigania w tych sprawach;",

-- pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem aparaturą pomiarową oraz stanowiskami pomiarowymi z zastrzeżeniem § 43 ust. 3d pkt 4;",

w ust. 2 pkt 5a - 5c otrzymują brzmienie:

"5a) Wydział Obsługi POPC WOP;

5b) I Wydział Oceny i Kontroli POPC WOK I;

5c) II Wydział Oceny i Kontroli POPC WOK II.",

za) w § 37 w ust. 1 po pkt 6d dodaje się pkt 6e w brzmieniu:

"6e) opracowywanie ogólnych schematów procedur kontroli wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do kontroli, których prowadzenie, koordynacja i zlecanie należy do właściwości Departamentu Bezpieczeństwa;",

zb) w § 39a:
w ust. 1:
-- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) planowanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów i programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz projektów z Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 przeznaczonych dla beneficjentów z innych krajów;",

-- w pkt 6 po wyrazach "współpraca z" dodaje się wyrazy "ministrem właściwym do spraw informatyzacji,",
w ust. 2 średnik po pkt 2a zastępuje się kropką oraz uchyla się pkt 3,
zc) w § 40 w ust. 2 kropkę po pkt 5 zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Samodzielne Stanowisko do spraw Realizacji Budżetu SRB.",

zd) w § 42 w ust. 2 kropkę po pkt 3 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Samodzielne Stanowisko do spraw Architektury SSA.",

ze) w § 43:
w ust. 1:
-- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie we współpracy z Delegaturą we Wrocławiu postępowań kontrolnych i pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu radiokomunikacji, zastrzeżeniem ust. 3d pkt 1;",

-- pkt 6a otrzymuje brzmienie:

"6a) informowanie Departamentu Strategii i Analiz oraz Departamentu Rynku Pocztowego o stwierdzonych niezgodnościach w zakresie danych i informacji zgromadzonych odpowiednio w:

a) rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

b) rejestrze operatorów pocztowych

- z danymi i informacjami zgromadzonymi w CEIDG;",

-- po pkt 8 dodaje się pkt 8a - 8b w brzmieniu:

"8a) prowadzenie postępowań w sprawie odmowy wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

"8b) udzielanie przedsiębiorcom informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w zakresie działalności pocztowej i telekomunikacyjnej;",

-- pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) opracowywanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na podstawie ustaleń dokonanych podczas postępowań kontrolnych i pokontrolnych, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz skarg i interwencji kierowanych do delegatury przez odbiorców usług telekomunikacyjnych i pocztowych w celu ich przekazania do Biura Dyrektora Generalnego oraz współpraca z organami ścigania w tych sprawach;",

-- po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa określone w art. 208 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w tych sprawach, zgodnie z udzielonym przez Prezesa upoważnieniem;",

w ust. 3 w pkt 8 po wyrazie "rynku" dodaje się wyrazy "dla województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego",
po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu:

"3d. Do zadań Delegatury we Wrocławiu należy dodatkowo:

1) prowadzenie postępowań kontrolnych i pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu radiokomunikacji;

2) zlecanie i koordynacja przeprowadzania przez delegatury kontroli dotyczących przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu radiokomunikacji;

3) współpraca z delegaturami w zakresie przeprowadzanych postępowań kontrolnych i pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu radiokomunikacji;

4) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i nadzorem nad aparaturą pomiarową oraz systemami pomiarowymi w zakresie radiokomunikacji;

5) współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie opracowywania rocznych planów kontroli przeprowadzanych przez delegatury;

6) koordynowanie działalności delegatur w zakresie:

a) wykrywania i eliminowania zakłóceń elektromagnetycznych,

b) eliminowania możliwości wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych i współpraca z delegaturami w tym zakresie oraz informowanie Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej o podjętych działaniach;

7) opracowywanie ogólnych schematów procedur kontroli wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu kontroli, których koordynacja i zlecanie należy do właściwości Delegatury we Wrocławiu;

8) współpraca z Departamentem Bezpieczeństwa i Departamentem Częstotliwości w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne używane przez podmioty realizujące zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym powodują zakłócenie pracy innych urządzeń, spełniających zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.",

zf) w § 44 w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizacja zadań wskazanych w § 43 ust. 1 pkt 1, 2-3, 6, 9a, 10 - 11a, 13 lit. b, 14 - 15,17 - 18, 19a i 21 - 22;",

pkt 6 - 7 otrzymują brzmienie:

"6) udzielanie przedsiębiorcom informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej;

7) informowanie Departamentu Strategii i Analiz o stwierdzonych niezgodnościach w zakresie danych i informacji zgromadzonych w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych z danymi i informacjami zgromadzonymi w CEIDG;",

uchyla się pkt 8 - 11,
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) opracowywanie projektów zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na podstawie ustaleń dokonanych podczas postępowań kontrolnych i pokontrolnych prowadzonych przez delegaturę w celu ich przekazania do Biura Dyrektora Generalnego oraz współpraca z organami ścigania w tych sprawach;.",

uchyla się pkt 16.
§  2. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§  3. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.  Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który, po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.
3.  W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2 kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 12 września 2018 r.;
2) § 1 pkt 2:
a) lit. y, która wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.,
b) lit. v tiret czwarte, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.