Dz.Urz.GITD.2018.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 3, 9 i 20) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Działalnością Inspektoratu kieruje Główny Inspektor przy pomocy Zastępców Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych i ich zastępców.",

b) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

"7a. Zastępca Głównego Inspektora do spraw ruchu drogowego nadzoruje pracę Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, delegatur terenowych oraz pracę osoby wyznaczonej do koordynacji delegatur terenowych.";

2) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz osoba wyznaczona do koordynacji delegatur terenowych ustalają organizację pracy komórek organizacyjnych oraz zasady współpracy z innymi komórkami.",

b) w ust. 3 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz osoba wyznaczona do koordynacji delegatur terenowych:";

3) w § 6 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Osoba wyznaczona do koordynacji delegatur terenowych w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po okresie sprawozdawczym, składa Zastępcy Głównego Inspektora do spraw ruchu drogowego i Dyrektorowi Generalnemu roczne sprawozdanie zbiorcze z działalności delegatur terenowych.

6. Naczelnicy delegatur terenowych składają sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, z działalności podległych delegatur terenowych Zastępcy Głównego Inspektora do spraw ruchu drogowego i Dyrektorowi Generalnemu.".

§  2. 
1.  Osoba wyznaczona do koordynacji delegatur terenowych opracuje i przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do zatwierdzenia regulamin wewnętrzny delegatur terenowych dostosowany do treści niniejszego zarządzenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.  Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego regulaminu wewnętrznego delegatur terenowych wydanego na podstawie ust. 1, zachowują moc postanowienia dotychczas obowiązującego regulaminu wewnętrznego delegatur terenowych w zakresie, w jakim są zgodne z niniejszym zarządzeniem.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.