Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2017.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 05 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 14 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE Nr 16, poz. 40, z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem nr 19 z dnia 29 września 2010 r., zarządzeniem nr 4 z dnia 7 lutego 2011 r., zarządzeniem nr 27 z dnia 10 sierpnia 2011 r., zarządzeniem nr 13 z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzeniem nr 28 z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 6 z dnia 2 kwietnia 2013 r., zarządzeniem nr 7 z dnia 26 marca 2014 r., zarządzeniem nr 15 z dnia 17 lipca 2014 r., zarządzeniem nr 14 z dnia 1 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 23 z dnia 2 października 2015 r., zarządzeniem nr 3 z dnia 21 stycznia 2016 r., zarządzeniem nr 9 z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem nr 19 z dnia 4 października 2016 r., zarządzeniem nr 25 z dnia 6 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniem nr 4 z dnia 14 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6a uchyla się ust. 3;
2) § 6b i § 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6b. Prezesowi podlegają bezpośrednio:

1) Wydział Prasowy w Biurze Dyrektora Generalnego;

2) Wydział Polityki Społecznej i Korporacyjnej w Biurze Dyrektora Generalnego;

3) Wydział Wsparcia Departamentów i Biur w Biurze Administracji i Kadr;

4) Rzecznik Prasowy;

5) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Koordynator Zespołu Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego;

7) pełnomocnik ustanowiony w trybie określonym w § 6a ust. 2.

§ 7. 1. Kancelaria Tajna podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi do spraw

Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Zespół Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio koordynatorowi Zespołu Audytu Wewnętrznego";

3) uchyla się § 9;
4) § 10 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Obsługę sekretarską Kierownictwa Urzędu oraz komórek organizacyjnych zapewnia Wydział Wsparcia Departamentów i Biur w Biurze Administracji i Kadr.";

5) w § 15 w ust. 8 kropkę po pkt 2 zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) aktualność, merytoryczną poprawność oraz zgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa formularzy elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu, które pozostają w zakresie właściwości podległej mu komórki organizacyjnej.";

6) w § 29:
a) w ust. 1 w pkt 32c po wyrazie "monitorowanie" skreśla się przecinek, a wyrazy "udostępnianie i aktualizowanie" zastępuje się wyrazami "udostępniania i aktualizowania",
b) w ust. 2:
pkt 4a otrzymuje brzmienie:

"4a) Wydział Polityki Społecznej i Korporacyjnej WPS;",

po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

"4b) Wydział Prasowy WPR;",

uchyla się pkt 5a,
średnik po pkt 8 zastępuje się kropką oraz uchyla się pkt 9;
7) w § 30:
a) w ust. 1:
pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) współpraca z Departamentem Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie:

a) analizy detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

b) analizy cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych na rynku detalicznym, w tym cenników usługi powszechnej, w szczególności w zakresie kosztów świadczenia tych usług;",

w pkt 22 uchyla się lit. a,
b) w ust. 2 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Samodzielne Stanowisko do spraw Rozwoju Kampanii SRK.";

8) w § 31 w ust. 1:
a) w pkt 23 uchyla się lit. a,
b) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) współpraca z Departamentem Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie sporządzania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;";

9) w § 32:
a) w ust. 1:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie analiz w zakresie funkcjonowania i rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem rynków innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności:

a) analizowanie wyników kalkulacji kosztów usług świadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych według modelu "top-down", opracowywanego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i modelu "bottom-up", opracowywanego przez Prezesa,

b) analizowanie wyników kalkulacji kosztów usług świadczonych w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych według modelu "top-down" opracowywanego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i modelu "bottom-up", opracowywanego przez Prezesa,

c) analizowanie poziomu i struktury kosztów usług świadczonych w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej,

d) analizowanie poziomu i struktury kosztów sieci szerokopasmowych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej;",

pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) współpraca z Departamentem Polityki Konsumenckiej w zakresie:

a) analizy detalicznych rynków telekomunikacyjnych,

b) analizy cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych na rynku detalicznym, w tym cenników usługi powszechnej, w szczególności w zakresie kosztów świadczenia tych usług;",

w pkt 18 po lit. f średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) prowadzenia spraw z zakresu kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych;",

pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33) sporządzanie - we współpracy z Departamentem Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, Departamentem Techniki oraz Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości - sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;",

b) w ust. 2 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Wydział Modelowania Ekonomicznego WME.";

10) w § 34 w ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) współpraca z Departamentem Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie sporządzania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;";

11) w § 35 w ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) współpraca z Departamentem Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego w zakresie sporządzania sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;";

12) w § 36 w ust. 1 pkt 8c otrzymuje brzmienie:

"8c) opracowywanie sprawozdania dotyczącego monitorowania realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 8a i dokonanych w tym zakresie ustaleń;";

13) w § 41:
a) w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) obsługa sekretarska Kierownictwa Urzędu oraz komórek organizacyjnych;",

b) w ust. 2 pkt 6a otrzymuje brzmienie:

"6a) Wydział Wsparcia Departamentów i Biur WDB;".

§  2. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych, których zadania przechodzą do zakresu zadań innych komórek organizacyjnych, przekażą dokumentację prowadzonych spraw do tych komórek organizacyjnych albo do archiwum zakładowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przygotowana do przekazania i przekazana zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§  3. 
1.  Kierownicy komórek organizacyjnych, w których niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany opracują regulaminy organizacyjne tych komórek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.  Kierownicy komórek organizacyjnych po opracowaniu regulaminów, o których mowa w ust. 1, uzgodnią ich treść z dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego, który, po ich uzgodnieniu, przekaże je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.
3.  W toku uzgodnień, o których mowa w ust. 2 kierownik komórki organizacyjnej uwzględnia uwagi zgłoszone przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej.