Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2017.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i 768) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 56 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. KGSG poz. 77, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 uchyla się pkt 5;
2) w § 18:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) prowadzenie i realizacja, w tym również na rzecz Komendanta Głównego Straży Granicznej, zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi pocztowej;",

b) uchyla się pkt 15;
3) w § 21 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) prowadzenie zbiorowego żywienia w formie stacjonarnej i cateringowej;";

4) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant Oddziału zapewnia obsługę Komendanta Głównego Straży Granicznej pod względem:

1) logistycznym, z wyłączeniem obsługi w zakresie łączności, informatyki, obserwacji technicznej i awaryjnego zasilania;

2) finansowym w zakresie:

a) równoważników pieniężnych za przedmioty umundurowania nie wydane w naturze oraz za czyszczenie umundurowania,

b) równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie,

c) świadczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego,

d) zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok,

e) wydatków związanych z organizacją powrotów cudzoziemców;

3) logistycznym i finansowym funkcjonariuszy, którzy w rozkazie personalnym o przeniesieniu do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej mają określone pozostawianie na zaopatrzeniu Komendanta Oddziału;

4) zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi pocztowej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.