Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GIOŚ.2015.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 16 czerwca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz § 4 ust. 2 statutu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 1174) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) prowadzenie spraw związanych ze współpracą Głównego Inspektora z mediami.";

2) w § 18:
a) uchyla się pkt 7,
b) dotychczasowe pkt 8-11 oznacza się jako pkt 7-10.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.