Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2023.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 18 maja 2023 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG poz. 63, z późn. zm. 2 ) w załączniku w § 15 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) występowaniu, w uzasadnionych przypadkach, w toku prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. d, do Wydziału Zamiejscowego w Chełmie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Pionu Głównego Księgowego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, ".

§  2. 
W zarządzeniu nr 46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej imienia nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG poz. 64, z późn. zm. 3 ) w załączniku w § 14 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) występowaniu, w uzasadnionych przypadkach, w toku prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. d, do Wydziału Zamiejscowego w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Pionu Głównego Księgowego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, ".

§  3. 
W zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG poz. 65, z późn. zm. 4 ) w załączniku w § 15 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) występowaniu, w uzasadnionych przypadkach, w toku prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. d, do Wydziału Zamiejscowego w Przemyślu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Pionu Głównego Księgowego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, ".

§  4. 
W zarządzeniu nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG poz. 70, z późn. zm. 5 ) w załączniku w § 15 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) występowaniu, w uzasadnionych przypadkach, w toku prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. d, do Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Pionu Głównego Księgowego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, ".

§  5. 
W zarządzeniu nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG poz. 72, z późn. zm. 6 ) w załączniku w § 14 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) występowaniu, w uzasadnionych przypadkach, w toku prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. d, do Wydziału Zamiejscowego w Krośnie Odrzańskim Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Pionu Głównego Księgowego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, ".

§  6. 
W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej imienia płk Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG poz. 73, z późn. zm. 7 ) w załączniku w § 16 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) występowaniu, w uzasadnionych przypadkach, w toku prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. d, do Wydziału Zamiejscowego w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Pionu Głównego Księgowego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, ".

§  7. 
W zarządzeniu nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG poz. 74, z późn. zm. 8 ) w załączniku w § 15 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) występowaniu, w uzasadnionych przypadkach, w toku prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. d, do Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Pionu Głównego Księgowego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, ".

§  8. 
W zarządzeniu nr 56 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. KGSG poz. 77, z późn. zm. 9 ) w załączniku w § 18 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) występowaniu, w uzasadnionych przypadkach, w toku prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. d, do Wydziału III Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Pionu Głównego Księgowego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, ".

§  9. 
W zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG poz. 25, z późn. zm. 10 ) w załączniku w § 15 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) występowaniu, w uzasadnionych przypadkach, w toku prowadzonych postępowań sprawdzających, o których mowa w lit. d, do Wydziału Zamiejscowego w Nowym Sączu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Pionu Głównego Księgowego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia z wnioskiem o udostępnienie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy, ".

§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 261, 289, 347, 547 i 641.
2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69, z 2016 r. poz. 1, 58, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2022 r. poz. 4, 17 i 35 oraz z 2023 r. poz. 9.
3 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 49, 58 i 69, z 2016 r. poz. 1, 26, 58, 76, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26, 68 i 81, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2021 r. poz. 24, z 2022 r. poz. 17 i 35 oraz z 2023 r. poz. 9.
4 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69, z 2016 r. poz. 1, 17, 58, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2021 r. poz. 22 i 29, z 2022 r. poz. 3, 17 i 35 oraz z 2023 r. poz. 9.
5 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69, z 2016 r. poz. 1, 17, 58, 107 i 109, z 2017 r. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2022 r. poz. 17 i 35 oraz z 2023 r. poz. 9.
6 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 49, 58 i 69, z 2016 r. poz. 1, 17, 58, 107 i 109, z 2017 r., poz. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2020 r. poz. 9, z 2021 r. poz. 28, z 2022 r. poz. 17 i 35 oraz z 2023 r. poz. 9.
7 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 2, 10, 49, 58, 69 i 91, z 2016 r. poz. 1, 58, 93, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2020 r. poz. 9, z 2021 r. poz. 2, z 2022 r. poz. 17 i 35 oraz z 2023 r. poz. 9.
8 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 32, 49, 58 i 69, z 2016 r. poz. 1, 17, 58, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2021 r. poz. 22, z 2022 r. poz. 17, 35, 45 i 54 oraz z 2023 r. poz. 9.
9 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 26, 49, 58 i 68, z 2016 r. poz. 1, 58, 100, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 29, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26, 81 i 88, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2022 r. poz. 17 i 35 oraz z 2023 r. poz. 9.
10 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2016 r. poz. 58, 75, 104, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26 i 81, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2020 r. poz. 51, z 2022 r. poz. 17, 35 i 54 oraz z 2023 r. poz. 9.