Dz.Urz.KGSG.2018.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 22 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej z siedzibą w Chełmie (Dz. Urz. KGSG poz. 63, z późn. zm.) w załączniku § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) wspieranie działań placówek Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowanych samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym na skutek informacji uzyskanych od związków zawodowych lub organizacji pracodawców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązywania cudzoziemców do powrotu w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

3) wydawanie, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, postanowień o przekazaniu dalszego prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;

4) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

5) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;

6) pouczanie w formie pisemnej cudzoziemców posiadających zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, udzielone przez państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

8) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

9) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany;

12) wydawanie, wymiana i unieważnianie kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

13) wydawanie zaświadczeń o utracie lub zatrzymaniu karty pobytu cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

14) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109) - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;

15) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

16) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17) niezwłoczne występowanie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki z wnioskiem o:

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia,

b) umieszczenia go w pieczy zastępczej;

18) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym przekazanym na podstawie rozporządzenia 604/2013 transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

19) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym ze strzeżonego ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

20) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

21) występowanie do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

22) przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

23) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

24) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

25) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

26) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

27) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

28) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych;

29) wnioskowanie do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o umieszczenie, usunięcie lub modyfikację informacji o dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen;

30) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;

31) udostępnianie wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę;

32) udostępnianie starostom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

33) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów Cudzoziemców;

34) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie azylu, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;

35) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

36) realizowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwu handlu ludźmi w ramach postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;

37) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;

38) przekazywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu właściwemu sądowi, po otrzymaniu informacji o orzeczeniu przez sąd zastępczej kary za wykroczenia, o których mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

40) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem dotyczącym wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

41) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

42) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

44) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników.

45) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

46) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości merytorycznej Wydziału, w szczególności dotyczących:

a) kontroli spełniania przez cudzoziemców warunków przekraczania granicy oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności POBYT2, CBD SG,

c) wydawania wiz,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

e) przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

f) wydawania nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,

g) nakładania kary administracyjnej na przewoźnika,

h) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

i) realizacji przepisów rozporządzenia 604/2013,

j) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

k) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

l) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

m) zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

n) wydawania decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

o) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

p) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,

q) prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany,

r) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

s) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,

t) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,

u) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,

v) prowadzonego rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia,

y) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

z) wydawania postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

– art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

– art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna,

za) zapewnienia transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia podczas transportu cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym,

zb) wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zc) występowania do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

47) wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekroczenie granicy na podstawie ważnego zezwolenia oraz jego utratę, w przypadkach i na zasadach określonych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego z dnia 28 marca 2008 r.;

48) realizowanie czynności wynikających z umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą z dnia 18 czerwca 2007 r. w zakresie przekazywania i przyjmowania osób;

49) sprawowanie nadzoru nad Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej w zakresie właściwości Wydziału.".

§  2.  W zarządzeniu nr 46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG poz. 64, z późn. zm.) w załączniku § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) wspieranie działań placówek Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowanych samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym na skutek informacji uzyskanych od związków zawodowych lub organizacji pracodawców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązywania cudzoziemców do powrotu w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

3) wydawanie, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, postanowień o przekazaniu dalszego prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;

4) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

5) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;

6) pouczanie w formie pisemnej cudzoziemców posiadających zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, udzielone przez państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

8) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

9) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany;

12) wydawanie, wymiana i unieważnianie kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

13) wydawanie zaświadczeń o utracie lub zatrzymaniu karty pobytu cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

14) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1109) - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;

15) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

16) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17) niezwłoczne występowanie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki z wnioskiem o:

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia,

b) umieszczenia go w pieczy zastępczej;

18) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym przekazanym na podstawie rozporządzenia 604/2013 transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

19) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym ze strzeżonego ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

20) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

21) występowanie do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

22) przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

23) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

24) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

25) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

26) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

27) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

28) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych;

29) wnioskowanie do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o umieszczenie, usunięcie lub modyfikację informacji o dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen;

30) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;

31) udostępnianie wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę;

32) udostępnianie starostom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

33) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów Cudzoziemców;

34) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie azylu, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;

35) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

36) realizowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwu handlu ludźmi w ramach postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;

37) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;

38) przekazywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu właściwemu sądowi, po otrzymaniu informacji o orzeczeniu przez sąd zastępczej kary za wykroczenia, o których mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

40) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem dotyczącym wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

41) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

42) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

44) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników.

45) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

46) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości merytorycznej Wydziału, w szczególności dotyczących:

a) kontroli spełniania przez cudzoziemców warunków przekraczania granicy oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności POBYT2, CBD SG,

c) wydawania wiz,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

e) przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

f) wydawania nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,

g) nakładania kary administracyjnej na przewoźnika,

h) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

i) realizacji przepisów rozporządzenia 604/2013,

j) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

k) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

l) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

m) zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

n) wydawania decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

o) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

p) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,

q) prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany,

r) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

s) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,

t) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,

u) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,

v) prowadzonego rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia,

y) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

z) wydawania postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

– art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

– art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna,

za) zapewnienia transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia podczas transportu cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym,

zb) wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zc) występowania do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

47) organizowanie i nadzór nad wykonywaniem czynności konwojowo - ochronnych;

48) koordynowanie realizacji obowiązku doprowadzania cudzoziemca:

a) któremu została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

b) któremu została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),

c) któremu została wydana decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do odpowiedzialnego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013

- do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony.".

§  3.  W zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG poz. 65, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) wspieranie działań placówek Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowanych samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym na skutek informacji uzyskanych od związków zawodowych lub organizacji pracodawców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązywania cudzoziemców do powrotu w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

3) wydawanie, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, postanowień o przekazaniu dalszego prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;

4) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

5) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;

6) pouczanie w formie pisemnej cudzoziemców posiadających zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, udzielone przez państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

8) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

9) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany;

12) wydawanie, wymiana i unieważnianie kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

13) wydawanie zaświadczeń o utracie lub zatrzymaniu karty pobytu cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

14) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109) - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;

15) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

16) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17) niezwłoczne występowanie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki z wnioskiem o:

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia,

b) umieszczenia go w pieczy zastępczej;

18) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym przekazanym na podstawie rozporządzenia 604/2013 transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

19) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym ze strzeżonego ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

20) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

21) występowanie do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

22) przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

23) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

24) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

25) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

26) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

27) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

28) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych;

29) wnioskowanie do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o umieszczenie, usunięcie lub modyfikację informacji o dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen;

30) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;

31) udostępnianie wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę;

32) udostępnianie starostom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

33) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów Cudzoziemców;

34) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie azylu, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;

35) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

36) realizowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwu handlu ludźmi w ramach postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;

37) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;

38) przekazywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu właściwemu sądowi, po otrzymaniu informacji o orzeczeniu przez sąd zastępczej kary za wykroczenia, o których mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

40) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem dotyczącym wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

41) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

42) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

44) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników.

45) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

46) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości merytorycznej Wydziału, w szczególności dotyczących:

a) kontroli spełniania przez cudzoziemców warunków przekraczania granicy oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności POBYT2, CBD SG,

c) wydawania wiz,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

e) przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

f) wydawania nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,

g) nakładania kary administracyjnej na przewoźnika,

h) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

i) realizacji przepisów rozporządzenia 604/2013,

j) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

k) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

l) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

m) zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

n) wydawania decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

o) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

p) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,

q) prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany,

r) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

s) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,

t) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,

u) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,

v) prowadzonego rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia,

y) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

z) wydawania postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

– art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

– art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna,

za) zapewnienia transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia podczas transportu cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym,

zb) wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zc) występowania do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

47) wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekroczenie granicy na podstawie ważnego zezwolenia oraz jego utratę, w przypadkach i na zasadach określonych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego z dnia 28 marca 2008 r.;

48) realizowanie czynności wynikających z umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą z dnia 18 czerwca 2007 r. w zakresie przekazywania i przyjmowania osób.";

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Do szczegółowego zakresu zadań Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu, zwanego dalej "ośrodkiem", należy:

1) przyjmowanie cudzoziemców do ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców na podstawie postanowienia i nakazu sądu, wraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją;

2) informowanie właściwego sądu o zwolnieniu cudzoziemca z ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców;

3) umożliwianie kontaktów z cudzoziemcami przebywającymi w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców przedstawicielom instytucji działających na rzecz cudzoziemców i ochrony praw człowieka, przedstawicielom placówek dyplomatycznych akredytowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicielom organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub prowadzących postępowania dotyczące cudzoziemców lub z ich udziałem;

4) umożliwienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców kontaktu z osobami wskazanymi we wniosku o widzenie;

5) bieżące monitorowanie toczących się wobec cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców postępowań w sprawie:

a) zobowiązania cudzoziemca do powrotu,

b) przekazania cudzoziemca na podstawie rozporządzenia 604/2013,

c) przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

e) udzielenia ochrony międzynarodowej lub ochrony uzupełniającej,

- poprzez dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych i bezpośredni kontakt z właściwymi organami;

6) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie działań zmierzających do potwierdzenia tożsamości i wydania zastępczych dokumentów podróży dla cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, w tym wykonywanie zadań oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów;

8) prowadzenie działań zmierzających do identyfikowania cudzoziemców z kategorii wymagających szczególnego traktowania, w szczególności takich jak ofiary handlu ludźmi, osoby wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że były podmiotami przeżyć traumatycznych;

9) przyjmowanie od cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

10) doręczanie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców decyzji administracyjnych i postanowień za pośrednictwem urządzeń umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych oraz odnotowywanie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w dokumencie podróży cudzoziemca;

11) występowanie z wnioskiem do Komendanta Oddziału, któremu ośrodek i areszt dla cudzoziemców podlega, o wymierzenie kary dyscyplinarnej cudzoziemcowi przebywającemu w ośrodku;

12) występowanie, po uzyskaniu stosownej opinii lekarza, z wnioskiem do właściwego sądu o poddanie cudzoziemca zabiegowi lekarskiemu, w tym zabiegowi chirurgicznemu, jeżeli życiu cudzoziemca zagraża poważne niebezpieczeństwo, będące następstwem odmawiania przez niego przyjmowania posiłków;

13) występowanie z wnioskiem do właściwego sądu o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca umieszczonego w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) umożliwienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców oraz osadzonym w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych pokrycia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

15) wydawanie postanowień o potrąceniu należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

16) ustalanie ryczałtu na pokrycie należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, a także pisemne zawiadamianie o tym fakcie cudzoziemca;

17) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

18) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

19) wydawanie postanowień o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia cudzoziemca z ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

20) wydawanie postanowień o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wobec cudzoziemców zwalnianych z ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

21) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków zagranicznych z funduszy UE;

22) sprawowanie nadzoru nad cudzoziemcami przebywającymi w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, w tym przeniesionymi czasowo do podmiotów leczniczych;

23) nadzorowanie przestrzegania obowiązujących regulaminów i porządku dnia przez cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;

24) prowadzenie i bieżąca kontrola pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

25) organizowanie, realizacja i nadzór nad wykonywaniem czynności konwojowo-ochronnych;

26) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub prokuratury;

27) doprowadzanie cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do organu Straży Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych;

28) realizowanie oraz koordynowanie realizacji obowiązku doprowadzania cudzoziemca:

a) któremu została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

b) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do odpowiedzialnego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013,

c) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) któremu została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),

e) podlegającego przekazaniu na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

- do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

29) organizacja i współuczestnictwo w przewozach tranzytowych cudzoziemców na podstawie umów międzynarodowych;

30) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym z ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

31) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

32) współuczestnictwo w realizowanym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta innego oddziału Straży Granicznej obowiązku doprowadzania cudzoziemców od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje doprowadzenie;

33) organizowanie pobytu cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców w czasie wolnym;

34) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi w zakresie organizacji czasu wolnego w trakcie pobytu cudzoziemców w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;

35) umożliwienie realizacji uprawnień cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;

36) podejmowanie działań, we współdziałaniu ze Służbą Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu lub innym zewnętrznym podmiotem leczniczym, które mają na celu zapewnienie cudzoziemcom opieki psychologicznej;

37) zapewnienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców właściwych warunków socjalno-bytowych;

38) prowadzenie magazynu depozytowego ośrodka i aresztu dla cudzoziemców oraz pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

39) podejmowanie, we współpracy ze Służbą Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu lub innym zewnętrznym podmiotem leczniczym, działań zmierzających do zapewnienia opieki lekarskiej oraz właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych i porządku w obiektach ośrodka, aresztu dla cudzoziemców oraz pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

40) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie zapewnienia właściwych warunków dla cudzoziemców przebywających w ośrodku, areszcie dla cudzoziemców lub pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

41) realizowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem obronnym oraz w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości ośrodka i aresztu dla cudzoziemców;

42) realizowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem obowiązku edukacyjnego dla małoletnich cudzoziemców przebywających w ośrodku.".

§  4.  W zarządzeniu nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG poz. 70, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) wspieranie działań placówek Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowanych samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym na skutek informacji uzyskanych od związków zawodowych lub organizacji pracodawców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązywania cudzoziemców do powrotu w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

3) wydawanie, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, postanowień o przekazaniu dalszego prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;

4) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

5) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;

6) pouczanie w formie pisemnej cudzoziemców posiadających zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, udzielone przez państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

8) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

9) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany;

12) wydawanie, wymiana i unieważnianie kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

13) wydawanie zaświadczeń o utracie lub zatrzymaniu karty pobytu cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

14) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109) - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;

15) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

16) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17) niezwłoczne występowanie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki z wnioskiem o:

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia,

b) umieszczenia go w pieczy zastępczej;

18) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym przekazanym na podstawie rozporządzenia 604/2013 transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

19) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym ze strzeżonego ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

20) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

21) występowanie do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

22) przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

23) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

24) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

25) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

26) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

27) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

28) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych;

29) wnioskowanie do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o umieszczenie, usunięcie lub modyfikację informacji o dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen;

30) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;

31) udostępnianie wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę;

32) udostępnianie starostom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

33) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów Cudzoziemców;

34) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie azylu, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;

35) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

36) realizowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwu handlu ludźmi w ramach postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;

37) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;

38) przekazywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu właściwemu sądowi, po otrzymaniu informacji o orzeczeniu przez sąd zastępczej kary za wykroczenia, o których mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

40) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem dotyczącym wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

41) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

42) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

44) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników.

45) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

46) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości merytorycznej Wydziału, w szczególności dotyczących:

a) kontroli spełniania przez cudzoziemców warunków przekraczania granicy oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności POBYT2, CBD SG,

c) wydawania wiz,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

e) przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

f) wydawania nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,

g) nakładania kary administracyjnej na przewoźnika,

h) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

i) realizacji przepisów rozporządzenia 604/2013,

j) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

k) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

l) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

m) zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

n) wydawania decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

o) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

p) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,

q) prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany,

r) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

s) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,

t) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,

u) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,

v) prowadzonego rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia,

y) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

z) wydawania postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

– art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

– art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna,

za) zapewnienia transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia podczas transportu cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym,

zb) wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zc) występowania do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

47) wydawanie zaświadczeń o utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego lub ważnego dokumentu podróży w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego z dnia 14 grudnia 2011 r.";

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Do szczegółowego zakresu zadań Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie, zwanego dalej "ośrodkiem", należy:

1) przyjmowanie cudzoziemców do ośrodka na podstawie postanowienia i nakazu sądu, wraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją;

2) informowanie właściwego sądu o zwolnieniu cudzoziemca z ośrodka;

3) umożliwianie kontaktów z cudzoziemcami przebywającymi w ośrodku przedstawicielom instytucji działających na rzecz cudzoziemców i ochrony praw człowieka, przedstawicielom placówek dyplomatycznych akredytowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicielom organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub prowadzących postępowania dotyczące cudzoziemców lub z ich udziałem;

4) umożliwienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku kontaktu z osobami wskazanymi we wniosku o widzenie;

5) bieżące monitorowanie toczących się wobec cudzoziemców przebywających w ośrodku postępowań w sprawie:

a) zobowiązania cudzoziemca do powrotu,

b) przekazania cudzoziemca na podstawie rozporządzenia 604/2013,

c) przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

e) udzielenia ochrony międzynarodowej lub ochrony uzupełniającej,

- poprzez dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych i bezpośredni kontakt z właściwymi organami;

6) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie działań zmierzających do potwierdzenia tożsamości i wydania zastępczych dokumentów podróży dla cudzoziemców przebywających w ośrodku, w tym wykonywanie zadań oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów;

8) prowadzenie działań zmierzających do identyfikowania cudzoziemców z kategorii wymagających szczególnego traktowania, w szczególności takich jak ofiary handlu ludźmi, osoby wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że były podmiotami przeżyć traumatycznych;

9) przyjmowanie od cudzoziemców przebywających w ośrodku wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

10) doręczanie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku decyzji administracyjnych i postanowień za pośrednictwem urządzeń umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych oraz odnotowywanie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w dokumencie podróży cudzoziemca;

11) występowanie z wnioskiem do Komendanta Oddziału, któremu ośrodek podlega, o wymierzenie kary dyscyplinarnej cudzoziemcowi przebywającemu w ośrodku;

12) występowanie, po uzyskaniu stosownej opinii lekarza, z wnioskiem do właściwego sądu o poddanie cudzoziemca zabiegowi lekarskiemu, w tym zabiegowi chirurgicznemu, jeżeli życiu cudzoziemca zagraża poważne niebezpieczeństwo, będące następstwem odmawiania przez niego przyjmowania posiłków;

13) występowanie z wnioskiem do właściwego sądu o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca umieszczonego w ośrodku w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) umożliwienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku oraz osadzonym w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych pokrycia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

15) wydawanie postanowień o potrąceniu należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

16) ustalanie ryczałtu na pokrycie należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, a także pisemne zawiadamianie o tym fakcie cudzoziemca;

17) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

18) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

19) wydawanie postanowień o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia cudzoziemca z ośrodka w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

20) wydawanie postanowień o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wobec cudzoziemców zwalnianych z ośrodka w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

21) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków zagranicznych z funduszy UE;

22) sprawowanie nadzoru nad cudzoziemcami przebywającymi w ośrodku, w tym przeniesionymi czasowo do podmiotów leczniczych;

23) nadzorowanie przestrzegania obowiązujących regulaminów i porządku dnia przez cudzoziemców przebywających w ośrodku;

24) prowadzenie i bieżąca kontrola pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

25) organizowanie, realizacja i nadzór nad wykonywaniem czynności konwojowo-ochronnych;

26) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub prokuratury;

27) doprowadzanie cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do organu Straży Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych;

28) realizowanie oraz koordynowanie realizacji obowiązku doprowadzania cudzoziemca:

a) któremu została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

b) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do odpowiedzialnego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013,

c) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) któremu została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),

e) podlegającego przekazaniu na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

- do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

29) organizacja i współuczestnictwo w przewozach tranzytowych cudzoziemców na podstawie umów międzynarodowych;

30) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym z ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

31) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

32) współuczestnictwo w realizowanym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta innego oddziału Straży Granicznej obowiązku doprowadzania cudzoziemców od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje doprowadzenie;

33) organizowanie pobytu cudzoziemcom przebywającym w ośrodku w czasie wolnym;

34) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi w zakresie organizacji czasu wolnego w trakcie pobytu cudzoziemców w ośrodku;

35) umożliwienie realizacji uprawnień cudzoziemców przebywających w ośrodku;

36) podejmowanie działań, we współdziałaniu ze Służbą Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie lub innym zewnętrznym podmiotem leczniczym, które mają na celu zapewnienie cudzoziemcom opieki psychologicznej;

37) zapewnienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku właściwych warunków socjalno-bytowych;

38) prowadzenie magazynu depozytowego ośrodka oraz pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

39) podejmowanie, we współpracy ze Służbą Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie lub innym zewnętrznym podmiotem leczniczym, działań zmierzających do zapewnienia opieki lekarskiej oraz właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych i porządku w obiektach ośrodka oraz pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

40) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie zapewnienia właściwych warunków dla cudzoziemców przebywających w ośrodku lub pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

41) realizowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem obronnym oraz w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości ośrodka;

42) realizowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem obowiązku edukacyjnego dla małoletnich cudzoziemców przebywających w ośrodku;

43) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców przebywających w ośrodku, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

3) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. 1. Na zaopatrzeniu logistycznym i finansowym Komendanta Oddziału pozostaje Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie.

2. Na zaopatrzeniu logistycznym Komendanta Oddziału pozostaje:

1) Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) I Zamiejscowy Referat z siedzibą w Kętrzynie Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

3. Komendant Oddziału zapewnia obsługę w zakresie poczty specjalnej dla wydziału, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Na zaopatrzeniu logistycznym i finansowym Komendanta Oddziału pozostają funkcjonariusze, którzy w rozkazie personalnym o przeniesieniu do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej mają określone pozostawanie na zaopatrzeniu Komendanta Oddziału.

5. Komendant Oddziału, po uzgodnieniu z Komendantami: Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz Dyrektorem Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, określi, w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla centrum, wydziału i referatu, o których mowa w ust. 1 i 2.".

§  5.  W zarządzeniu nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG poz. 72, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) wspieranie działań placówek Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowanych samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym na skutek informacji uzyskanych od związków zawodowych lub organizacji pracodawców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązywania cudzoziemców do powrotu w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

3) wydawanie, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, postanowień o przekazaniu dalszego prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;

4) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

5) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;

6) pouczanie w formie pisemnej cudzoziemców posiadających zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, udzielone przez państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

8) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

9) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany;

12) wydawanie, wymiana i unieważnianie kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

13) wydawanie zaświadczeń o utracie lub zatrzymaniu karty pobytu cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

14) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109) - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;

15) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

16) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17) niezwłoczne występowanie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki z wnioskiem o:

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia,

b) umieszczenia go w pieczy zastępczej;

18) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym przekazanym na podstawie rozporządzenia 604/2013 transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

19) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym ze strzeżonego ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

20) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

21) występowanie do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

22) przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

23) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

24) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

25) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

26) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

27) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

28) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych;

29) wnioskowanie do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o umieszczenie, usunięcie lub modyfikację informacji o dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen;

30) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;

31) udostępnianie wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę;

32) udostępnianie starostom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

33) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów Cudzoziemców;

34) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie azylu, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;

35) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

36) realizowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwu handlu ludźmi w ramach postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;

37) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;

38) przekazywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu właściwemu sądowi, po otrzymaniu informacji o orzeczeniu przez sąd zastępczej kary za wykroczenia, o których mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

40) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem dotyczącym wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

41) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

42) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

44) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników.

45) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

46) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości merytorycznej Wydziału, w szczególności dotyczących:

a) kontroli spełniania przez cudzoziemców warunków przekraczania granicy oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności POBYT2, CBD SG,

c) wydawania wiz,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

e) przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

f) wydawania nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,

g) nakładania kary administracyjnej na przewoźnika,

h) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

i) realizacji przepisów rozporządzenia 604/2013,

j) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

k) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

l) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

m) zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

n) wydawania decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

o) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

p) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,

q) prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany,

r) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

s) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,

t) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,

u) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,

v) prowadzonego rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia,

y) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

z) wydawania postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

– art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

– art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna,

za) zapewnienia transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia podczas transportu cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym,

zb) wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zc) występowania do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.";

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Do szczegółowego zakresu zadań Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, zwanego dalej "ośrodkiem", należy:

1) przyjmowanie cudzoziemców do ośrodka na podstawie postanowienia i nakazu sądu, wraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją;

2) informowanie właściwego sądu o zwolnieniu cudzoziemca z ośrodka;

3) umożliwianie kontaktów z cudzoziemcami przebywającymi w ośrodku przedstawicielom instytucji działających na rzecz cudzoziemców i ochrony praw człowieka, przedstawicielom placówek dyplomatycznych akredytowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicielom organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub prowadzących postępowania dotyczące cudzoziemców lub z ich udziałem;

4) umożliwienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku kontaktu z osobami wskazanymi we wniosku o widzenie;

5) bieżące monitorowanie toczących się wobec cudzoziemców przebywających w ośrodku postępowań w sprawie:

a) zobowiązania cudzoziemca do powrotu,

b) przekazania cudzoziemca na podstawie rozporządzenia 604/2013,

c) przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

e) udzielenia ochrony międzynarodowej lub ochrony uzupełniającej,

- poprzez dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych i bezpośredni kontakt z właściwymi organami;

6) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie działań zmierzających do potwierdzenia tożsamości i wydania zastępczych dokumentów podróży dla cudzoziemców przebywających w ośrodku, w tym wykonywanie zadań oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów;

8) prowadzenie działań zmierzających do identyfikowania cudzoziemców z kategorii wymagających szczególnego traktowania, w szczególności takich jak ofiary handlu ludźmi, osoby wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że były podmiotami przeżyć traumatycznych;

9) przyjmowanie od cudzoziemców przebywających w ośrodku wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

10) doręczanie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku decyzji administracyjnych i postanowień za pośrednictwem urządzeń umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych oraz odnotowywanie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w dokumencie podróży cudzoziemca;

11) występowanie z wnioskiem do Komendanta Oddziału, któremu ośrodek podlega, o wymierzenie kary dyscyplinarnej cudzoziemcowi przebywającemu w ośrodku;

12) występowanie, po uzyskaniu stosownej opinii lekarza, z wnioskiem do właściwego sądu o poddanie cudzoziemca zabiegowi lekarskiemu, w tym zabiegowi chirurgicznemu, jeżeli życiu cudzoziemca zagraża poważne niebezpieczeństwo, będące następstwem odmawiania przez niego przyjmowania posiłków;

13) występowanie z wnioskiem do właściwego sądu o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca umieszczonego w ośrodku w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) umożliwienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku oraz osadzonym w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych pokrycia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

15) wydawanie postanowień o potrąceniu należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

16) ustalanie ryczałtu na pokrycie należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, a także pisemne zawiadamianie o tym fakcie cudzoziemca;

17) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

18) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

19) wydawanie postanowień o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia cudzoziemca z ośrodka w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

20) wydawanie postanowień o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wobec cudzoziemców zwalnianych z ośrodka w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

21) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków zagranicznych z funduszy UE;

22) sprawowanie nadzoru nad cudzoziemcami przebywającymi w ośrodku, w tym przeniesionymi czasowo do podmiotów leczniczych;

23) nadzorowanie przestrzegania obowiązujących regulaminów i porządku dnia przez cudzoziemców przebywających w ośrodku;

24) prowadzenie i bieżąca kontrola pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

25) organizowanie, realizacja i nadzór nad wykonywaniem czynności konwojowo-ochronnych;

26) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub prokuratury;

27) doprowadzanie cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do organu Straży Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych;

28) realizowanie oraz koordynowanie realizacji obowiązku doprowadzania cudzoziemca:

a) któremu została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

b) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do odpowiedzialnego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013,

c) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) któremu została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),

e) podlegającego przekazaniu na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

- do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

29) organizacja i współuczestnictwo w przewozach tranzytowych cudzoziemców na podstawie umów międzynarodowych;

30) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym z ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

31) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

32) współuczestnictwo w realizowanym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta innego oddziału Straży Granicznej obowiązku doprowadzania cudzoziemców od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje doprowadzenie;

33) organizowanie pobytu cudzoziemcom przebywającym w ośrodku w czasie wolnym;

34) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi w zakresie organizacji czasu wolnego w trakcie pobytu cudzoziemców w ośrodku;

35) umożliwienie realizacji uprawnień cudzoziemców przebywających w ośrodku;

36) podejmowanie działań, we współdziałaniu ze Służbą Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim lub innym zewnętrznym podmiotem leczniczym, które mają na celu zapewnienie cudzoziemcom opieki psychologicznej;

37) zapewnienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku właściwych warunków socjalno-bytowych;

38) prowadzenie magazynu depozytowego ośrodka oraz pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

39) podejmowanie, we współpracy ze Służbą Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim lub innym zewnętrznym podmiotem leczniczym, działań zmierzających do zapewnienia opieki lekarskiej oraz właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych i porządku w obiektach ośrodka oraz pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

40) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie zapewnienia właściwych warunków dla cudzoziemców przebywających w ośrodku lub pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

41) realizowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem obronnym oraz w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości ośrodka.".

§  6.  W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG poz. 73, z późn. zm.) w załączniku § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) wspieranie działań placówek Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowanych samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym na skutek informacji uzyskanych od związków zawodowych lub organizacji pracodawców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązywania cudzoziemców do powrotu w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

3) wydawanie, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, postanowień o przekazaniu dalszego prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;

4) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

5) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;

6) pouczanie w formie pisemnej cudzoziemców posiadających zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, udzielone przez państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

8) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

9) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany;

12) wydawanie, wymiana i unieważnianie kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

13) wydawanie zaświadczeń o utracie lub zatrzymaniu karty pobytu cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

14) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109) - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;

15) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

16) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17) niezwłoczne występowanie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki z wnioskiem o:

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia,

b) umieszczenia go w pieczy zastępczej;

18) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym przekazanym na podstawie rozporządzenia 604/2013 transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

19) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym ze strzeżonego ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

20) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

21) występowanie do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

22) przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

23) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

24) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

25) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

26) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

27) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

28) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych;

29) wnioskowanie do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o umieszczenie, usunięcie lub modyfikację informacji o dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen;

30) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;

31) udostępnianie wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę;

32) udostępnianie starostom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

33) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów Cudzoziemców;

34) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie azylu, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;

35) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

36) realizowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwu handlu ludźmi w ramach postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;

37) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;

38) przekazywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu właściwemu sądowi, po otrzymaniu informacji o orzeczeniu przez sąd zastępczej kary za wykroczenia, o których mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

40) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem dotyczącym wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

41) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

42) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

44) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników.

45) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

46) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości merytorycznej Wydziału, w szczególności dotyczących:

a) kontroli spełniania przez cudzoziemców warunków przekraczania granicy oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności POBYT2, CBD SG,

c) wydawania wiz,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

e) przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

f) wydawania nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,

g) nakładania kary administracyjnej na przewoźnika,

h) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

i) realizacji przepisów rozporządzenia 604/2013,

j) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

k) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

l) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

m) zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

n) wydawania decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

o) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

p) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,

q) prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany,

r) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

s) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,

t) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,

u) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,

v) prowadzonego rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia,

y) ustalania w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

z) wydawania postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

– art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

– art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna,

za) zapewnienia transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia podczas transportu cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym,

zb) wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zc) występowania do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

47) wydawanie zaświadczeń o utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego lub ważnego dokumentu podróży w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego z dnia 14 grudnia 2011 r.

48) opiniowanie wniosków o wydanie książeczki żeglarskiej, wystawionych przez dyrektorów urzędów morskich, w zakresie legalności przebywania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec.".

§  7.  W zarządzeniu nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG poz. 74, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) wspieranie działań placówek Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowanych samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym na skutek informacji uzyskanych od związków zawodowych lub organizacji pracodawców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązywania cudzoziemców do powrotu w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

3) wydawanie, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, postanowień o przekazaniu dalszego prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;

4) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

5) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;

6) pouczanie w formie pisemnej cudzoziemców posiadających zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, udzielone przez państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

8) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

9) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany;

12) wydawanie, wymiana i unieważnianie kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

13) wydawanie zaświadczeń o utracie lub zatrzymaniu karty pobytu cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

14) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109) - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;

15) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

16) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17) niezwłoczne występowanie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki z wnioskiem o:

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia,

b) umieszczenia go w pieczy zastępczej;

18) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym przekazanym na podstawie rozporządzenia 604/2013 transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

19) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym ze strzeżonego ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

20) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

21) występowanie do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

22) przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

23) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

24) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

25) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

26) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

27) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

28) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych;

29) wnioskowanie do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o umieszczenie, usunięcie lub modyfikację informacji o dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen;

30) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;

31) udostępnianie wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę;

32) udostępnianie starostom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

33) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów Cudzoziemców;

34) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie azylu, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;

35) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

36) realizowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwu handlu ludźmi w ramach postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;

37) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;

38) przekazywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu właściwemu sądowi, po otrzymaniu informacji o orzeczeniu przez sąd zastępczej kary za wykroczenia, o których mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

40) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem dotyczącym wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

41) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

42) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

44) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników.

45) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

46) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości merytorycznej Wydziału, w szczególności dotyczących:

a) kontroli spełniania przez cudzoziemców warunków przekraczania granicy oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności POBYT2, CBD SG,

c) wydawania wiz,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

e) przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

f) wydawania nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,

g) nakładania kary administracyjnej na przewoźnika,

h) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

i) realizacji przepisów rozporządzenia 604/2013,

j) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

k) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

l) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

m) zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

n) wydawania decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

o) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

p) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,

q) prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany,

r) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

s) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,

t) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,

u) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,

v) prowadzonego rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia,

y) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

z) wydawania postanowień w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

– art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

– art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna,

za) zapewnienia transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia podczas transportu cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym,

zb) wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zc) występowania do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.";

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Do szczegółowego zakresu zadań Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku, zwanego dalej "ośrodkiem", należy:

1) przyjmowanie cudzoziemców do ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców na podstawie postanowienia i nakazu sądu, wraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją;

2) informowanie właściwego sądu o zwolnieniu cudzoziemca z ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców;

3) umożliwianie kontaktów z cudzoziemcami przebywającymi w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców przedstawicielom instytucji działających na rzecz cudzoziemców i ochrony praw człowieka, przedstawicielom placówek dyplomatycznych akredytowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicielom organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub prowadzących postępowania dotyczące cudzoziemców lub z ich udziałem;

4) umożliwienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców kontaktu z osobami wskazanymi we wniosku o widzenie;

5) bieżące monitorowanie toczących się wobec cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców postępowań w sprawie:

a) zobowiązania cudzoziemca do powrotu,

b) przekazania cudzoziemca na podstawie rozporządzenia 604/2013,

c) przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

e) udzielenia ochrony międzynarodowej lub ochrony uzupełniającej,

- poprzez dokonywanie sprawdzeń w systemach informatycznych i bezpośredni kontakt z właściwymi organami;

6) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie działań zmierzających do potwierdzenia tożsamości i wydania zastępczych dokumentów podróży dla cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, w tym wykonywanie zadań oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów;

8) prowadzenie działań zmierzających do identyfikowania cudzoziemców z kategorii wymagających szczególnego traktowania, w szczególności takich jak ofiary handlu ludźmi, osoby wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że były podmiotami przeżyć traumatycznych;

9) przyjmowanie od cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

10) doręczanie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców decyzji administracyjnych i postanowień za pośrednictwem urządzeń umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych oraz odnotowywanie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w dokumencie podróży cudzoziemca;

11) występowanie z wnioskiem do Komendanta Oddziału, któremu ośrodek i areszt dla cudzoziemców podlega, o wymierzenie kary dyscyplinarnej cudzoziemcowi przebywającemu w ośrodku;

12) występowanie, po uzyskaniu stosownej opinii lekarza, z wnioskiem do właściwego sądu o poddanie cudzoziemca zabiegowi lekarskiemu, w tym zabiegowi chirurgicznemu, jeżeli życiu cudzoziemca zagraża poważne niebezpieczeństwo, będące następstwem odmawiania przez niego przyjmowania posiłków;

13) występowanie z wnioskiem do właściwego sądu o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca umieszczonego w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) umożliwienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców oraz osadzonym w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych pokrycia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

15) wydawanie postanowień o potrąceniu należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

16) ustalanie ryczałtu na pokrycie należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, a także pisemne zawiadamianie o tym fakcie cudzoziemca;

17) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

18) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

19) wydawanie postanowień o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia cudzoziemca z ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

20) wydawanie postanowień o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wobec cudzoziemców zwalnianych z ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców w przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

21) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków zagranicznych z funduszy UE;

22) sprawowanie nadzoru nad cudzoziemcami przebywającymi w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, w tym przeniesionymi czasowo do podmiotów leczniczych;

23) nadzorowanie przestrzegania obowiązujących regulaminów i porządku dnia przez cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;

24) prowadzenie i bieżąca kontrola pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

25) organizowanie, realizacja i nadzór nad wykonywaniem czynności konwojowo-ochronnych;

26) doprowadzanie osób zatrzymanych w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub prokuratury;

27) doprowadzanie cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do organu Straży Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych;

28) realizowanie oraz koordynowanie realizacji obowiązku doprowadzania cudzoziemca:

a) któremu została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

b) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do odpowiedzialnego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013,

c) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) któremu została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),

e) podlegającego przekazaniu na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

- do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

29) organizacja i współuczestnictwo w przewozach tranzytowych cudzoziemców na podstawie umów międzynarodowych;

30) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym z ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

31) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

32) współuczestnictwo w realizowanym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta innego oddziału Straży Granicznej obowiązku doprowadzania cudzoziemców od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje doprowadzenie;

33) organizowanie pobytu cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców w czasie wolnym;

34) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi w zakresie organizacji czasu wolnego w trakcie pobytu cudzoziemców w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;

35) umożliwienie realizacji uprawnień cudzoziemców przebywających w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;

36) podejmowanie działań, we współdziałaniu ze Służbą Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku lub innym zewnętrznym podmiotem leczniczym, które mają na celu zapewnienie cudzoziemcom opieki psychologicznej;

37) zapewnienie cudzoziemcom przebywającym w ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców właściwych warunków socjalno-bytowych;

38) prowadzenie magazynu depozytowego ośrodka i aresztu dla cudzoziemców oraz pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

39) podejmowanie, we współpracy ze Służbą Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku lub innym zewnętrznym podmiotem leczniczym, działań zmierzających do zapewnienia opieki lekarskiej oraz właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych i porządku w obiektach ośrodka, aresztu dla cudzoziemców oraz pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

40) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału w zakresie zapewnienia właściwych warunków dla cudzoziemców przebywających w ośrodku, areszcie dla cudzoziemców lub pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

41) realizowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem obronnym oraz w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości ośrodka i aresztu dla cudzoziemców.".

§  8.  W zarządzeniu nr 56 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. KGSG poz. 77, z późn. zm.) w załączniku § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) wspieranie działań placówek Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowanych samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym na skutek informacji uzyskanych od związków zawodowych lub organizacji pracodawców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązywania cudzoziemców do powrotu w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

3) wydawanie, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, postanowień o przekazaniu dalszego prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;

4) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

5) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;

6) pouczanie w formie pisemnej cudzoziemców posiadających zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, udzielone przez państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

8) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

9) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany;

12) wydawanie, wymiana i unieważnianie kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

13) wydawanie zaświadczeń o utracie lub zatrzymaniu karty pobytu cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

14) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109) - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;

15) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

16) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17) niezwłoczne występowanie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki z wnioskiem o:

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego wjednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia,

b) umieszczenia go w pieczy zastępczej;

18) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym przekazanym na podstawie rozporządzenia 604/2013 transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

19) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym ze strzeżonego ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

20) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

21) występowanie do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

22) przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

23) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

24) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

25) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

26) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

27) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

28) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych;

29) wnioskowanie do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o umieszczenie, usunięcie lub modyfikację informacji o dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen;

30) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;

31) udostępnianie wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę;

32) udostępnianie starostom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

33) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów Cudzoziemców;

34) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie azylu, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;

35) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

36) realizowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwu handlu ludźmi w ramach postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;

37) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;

38) przekazywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu właściwemu sądowi, po otrzymaniu informacji o orzeczeniu przez sąd zastępczej kary za wykroczenia, o których mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

40) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem dotyczącym wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

41) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

42) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

44) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników.

45) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

46) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości merytorycznej Wydziału, w szczególności dotyczących:

a) kontroli spełniania przez cudzoziemców warunków przekraczania granicy oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności POBYT2, CBD SG,

c) wydawania wiz,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

e) przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

f) wydawania nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,

g) nakładania kary administracyjnej na przewoźnika,

h) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

i) realizacji przepisów rozporządzenia 604/2013,

j) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

k) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

l) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

m) zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

n) wydawania decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

o) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

p) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,

q) prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany,

r) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

s) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,

t) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,

u) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,

v) prowadzonego rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia,

y) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

z) wydawania postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

– art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

– art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna,

za) zapewnienia transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia podczas transportu cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym,

zb) wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zc) występowania do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

47) pobieranie odcisków linii papilarnych i fotografowanie cudzoziemców składających wnioski o udzielenie azylu;

48) sprawowanie nadzoru nad Strzeżonym Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Lesznowoli w zakresie właściwości Wydziału.".

§  9.  W zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG poz. 25, z późn. zm.) w załączniku § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) wspieranie działań placówek Straży Granicznej w zakresie przeprowadzania kontroli legalności pobytu, wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, organizowanych samodzielnie lub wspólnie z organami administracji publicznej, w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym na skutek informacji uzyskanych od związków zawodowych lub organizacji pracodawców;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązywania cudzoziemców do powrotu w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

3) wydawanie, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, postanowień o przekazaniu dalszego prowadzenia postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;

4) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

5) prowadzenie, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia, orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu, zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;

6) pouczanie w formie pisemnej cudzoziemców posiadających zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, udzielone przez państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

8) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia;

9) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) ustalanie, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

11) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany;

12) wydawanie, wymiana i unieważnianie kart pobytu cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów potwierdzających posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

13) wydawanie zaświadczeń o utracie lub zatrzymaniu karty pobytu cudzoziemca, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie nad placówkami Straży Granicznej;

14) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

a) art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

b) art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1109) - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna;

15) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

16) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla pozostających bez opieki małoletnich cudzoziemców, wobec których są prowadzone postępowania administracyjne określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

17) niezwłoczne występowanie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego cudzoziemca bez opieki z wnioskiem o:

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia,

b) umieszczenia go w pieczy zastępczej;

18) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym przekazanym na podstawie rozporządzenia 604/2013 transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

19) zapewnienie cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym zwolnionym ze strzeżonego ośrodka transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach zapewnienie wyżywienia podczas transportu;

20) występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

21) występowanie do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

22) przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, deklaracji zamiaru złożenia takich wniosków oraz wydawanie cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

23) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

24) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

25) ustalanie w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

26) sprawdzanie lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu, w przypadku określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako wsparcie dla działań w tym zakresie przeprowadzanych przez placówki Straży Granicznej;

27) wydawanie decyzji o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w wyniku stwierdzenia okoliczności określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

28) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych;

29) wnioskowanie do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej o umieszczenie, usunięcie lub modyfikację informacji o dokumencie w Systemie Informacyjnym Schengen;

30) udzielanie właściwym wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, a także udzielanie Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i wniosków o udzielenie azylu;

31) udostępnianie wojewodom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę;

32) udostępnianie starostom informacji w sprawach rozpatrywanych przez nich wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu do ewidencji oświadczeń oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;

33) wykonywanie zadań Oddziałowego Punktu Kontaktowego do Spraw Identyfikacji i Powrotów Cudzoziemców;

34) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielenie ochrony międzynarodowej, udzielenie azylu, zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału;

35) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin;

36) realizowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwu handlu ludźmi w ramach postępowań administracyjnych w stosunku do ofiar tego przestępstwa;

37) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o zasadności wystąpienia z wnioskiem o wydalenie obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE oraz przygotowanie projektu takiego wniosku;

38) przekazywanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu właściwemu sądowi, po otrzymaniu informacji o orzeczeniu przez sąd zastępczej kary za wykroczenia, o których mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6-9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

39) gromadzenie danych ilościowych dotyczących poszczególnych zjawisk migracyjnych odzwierciedlających aktualną sytuację migracyjną w terytorialnym zasięgu działania Oddziału w postaci tzw. mapy cudzoziemców, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

40) koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozpoznaniem dotyczącym wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

41) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

42) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźstwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

43) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

44) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów) i ocena realizacji tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczania wartości mierników.

45) wydawanie decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

46) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez komendantów placówek Straży Granicznej zadań należących do właściwości merytorycznej Wydziału, w szczególności dotyczących:

a) kontroli spełniania przez cudzoziemców warunków przekraczania granicy oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wykorzystania systemów teleinformatycznych, w szczególności POBYT2, CBD SG,

c) wydawania wiz,

d) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia i unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach unijnych i krajowych,

e) przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydawania cudzoziemcom, od których przyjęto wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

f) wydawania nakazu przebywania cudzoziemca w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego niż ten, na którym przybył,

g) nakładania kary administracyjnej na przewoźnika,

h) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

i) realizacji przepisów rozporządzenia 604/2013,

j) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

k) organizacji przyjmowania i pobytu osób w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

l) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

m) zobowiązania cudzoziemców do powrotu,

n) wydawania decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;

o) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu określonego w wydanej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu,

p) prowadzenia, na wniosek cudzoziemca, postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu go do powrotu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen,

q) prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia i cofnięcia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany,

r) przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

s) ustalania miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym,

t) sprawdzania lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu,

u) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom,

v) prowadzonego rozpoznania w celu ujawniania, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

x) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podmiotów obowiązanych do ich pokrycia,

y) ustalania, w drodze decyzji administracyjnej, wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

z) wydawania postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków, o których mowa w:

– art. 398 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,

– art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do czasu, gdy decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna,

za) zapewnienia transportu do ośrodka recepcyjnego i w uzasadnionych przypadkach wyżywienia podczas transportu cudzoziemcom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowujących dziecko lub kobietom ciężarnym,

zb) wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej cudzoziemcom, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

zc) występowania do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na pobyt stały lub cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

47) organizowanie i nadzór nad wykonywaniem czynności konwojowo - ochronnych;

48) koordynowanie realizacji obowiązku doprowadzania cudzoziemca:

a) któremu została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

b) któremu została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650),

c) któremu została wydana decyzji o przekazaniu cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób,

d) któremu została wydana decyzja o przekazaniu do odpowiedzialnego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013

- do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony.".

§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.