Zmiana zarządzenia w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2015.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 7 stycznia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim (Dz. Urz. MI Nr 15, poz. 79, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany::
1)
w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 111 otrzymuje brzmienie:

"RECŁAW /DROGA 3/ - RACIMIERZ - STEPNICA - KRĘPSKO - MODRZEWIE - DROGA 3";

2)
uchyla się wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 112.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.