Zmiana zarządzenia w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 4 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 53, z 2016 r. poz. 17 oraz z 2018 r. poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:";

2)
w § 9 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

"2a) ustalenie szczegółowych reguł obowiązujących podczas naboru oraz szczegółowego sposobu oceny kandydatów;";

3)
w § 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dokonuje ustalenia terminu złożenia poszczególnych ofert; termin do złożenia oferty uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w placówce przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej albo złożona w siedzibie WUG;";

4)
w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Generalnego WUG, przewodniczący komisji wzywa kandydatów do uzupełnienia braków formalnych, o których mowa w ust. 1.";

5)
w § 22 uchyla się ust. 1b;
6)
po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

"§ 22a. 1. Komisja zostaje zniesiona z dniem zatwierdzenia protokołu.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia naboru Dyrektor Generalny WUG, zatwierdzając protokół, może wyłączyć stosowanie zasady określonej w ust. 1 i jednocześnie polecić ponowne upowszechnienie ogłoszenia o tej samej treści.

3. Jeżeli Dyrektor Generalny WUG zastosował mechanizm określony w ust. 2, nie wykonuje się ponownie zadań określonych w § 9 pkt 2 i 2a oraz § 13 ust. 1 pkt 1-3.";

7)
w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli Dyrektor Generalny WUG nie zastosował mechanizmu określonego w § 22a ust. 2:

1) po zatwierdzeniu protokołu kompletna dokumentacja z naboru jest przekazywana dyrektorowi do spraw kadr;

2) sprawa dotycząca naboru jest ostatecznie zakończona z dniem upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacji o wyniku naboru.";

8)
uchyla się § 27.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.