Zmiana zarządzenia w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.133

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 22, z 2016 r. poz. 18 oraz z 2018 r. poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustalenie szczegółowych reguł obowiązujących podczas naboru oraz szczegółowego sposobu oceny kandydatów;";

2)
w § 21 uchyla się ust. 2a i 4;
3)
po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Komisja zostaje zniesiona z dniem zatwierdzenia protokołu.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia naboru:

1) zatwierdzający protokół może wyłączyć stosowanie zasady określonej w ust. 1 i jednocześnie polecić ponowne upowszechnienie ogłoszenia o tej samej treści;

2) kopia protokołu po zatwierdzeniu jest przekazywana dyrektorowi do spraw kadr.

3. Jeżeli zatwierdzający protokół zastosował mechanizm określony w ust. 2 pkt 1, nie wykonuje się ponownie zadań określonych w § 9 pkt 1 i 2 oraz § 13 ust. 1 pkt 1-3.";

4)
po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a. Jeżeli zatwierdzający protokół nie zastosował mechanizmu określonego w § 21a ust. 2 pkt 1, sprawa dotycząca naboru jest ostatecznie zakończona z dniem upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacji o wyniku naboru.";

5)
uchyla się § 28.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.