Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie motywacyjnego systemu awansów, płac, nagród oraz wyróżnień w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 55 i 87 oraz z 2017 r. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) okres zatrudnienia w urzędach górniczych wynoszący co najmniej 6 miesięcy;",

b) uchyla się pkt 2;
2) użyte w § 10 w ust. 5 w pkt 1, w § 14 w ust. 3 oraz w § 22 wyrazy "Biuro Dyrektora Generalnego" zastępuje się wyrazami "Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia";
3) w § 18:
a) uchyla się ust. 8,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Nagrody okresowe mogą zostać przyznane raz lub kilka razy w trakcie roku kalendarzowego.";

4) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nagrody specjalne są przyznawane pracownikom, którzy podnieśli swoje kwalifikacje, kończąc studia podyplomowe, uzyskując licencjat, tytuł inżyniera lub magistra, tytuł zawodowy w zawodzie prawniczym, status urzędnika służby cywilnej, tytuł lub stopień naukowy oraz za inne szczególne osiągnięcia.";

5) w § 21 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pracownik posiada co najmniej roczny okres zatrudnienia w urzędach górniczych;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.