Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.118

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 30 w ust. 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji lub Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - w przypadku psów wytypowanych do realizacji zadań służbowych z zakresu służby kryminalnej, testowanych w kategoriach, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 2;";

2)
§ 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu kynologii policyjnej, w ramach kompetencji określonych w zarządzeniu, sprawują:

1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji;

2) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

3) komendant wojewódzki Policji;

4) komendant szkoły.";

3)
po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:

"§ 45a. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór nad wykorzystaniem psów w służbie prewencyjnej i jest odpowiedzialny w szczególności za:

1) inicjowanie zmian w programach szkolenia przewodników i tresury psów;

2) określenie zasad i sposobów pełnienia służby z psem.";

4)
w § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komórki organizacyjne właściwe w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji przesyłają do:

1) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji:

a) protokoły wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco,

b) informację o występujących utrudnieniach w obszarze dotyczącym problematyki psów w służbie prewencyjnej oraz propozycje usprawnień organizacji i używania psów w służbie - w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.

2) szkoły protokoły przekazania i wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.