Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.110

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych (Dz. Urz. KGP poz. 26 oraz z 2017 r. poz. 12) § 34 otrzymuje brzmienie:

"§ 34. 1. Dzielnicowy dokonuje bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa w swoim rejonie, wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku, w tym dane dotyczące zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby sporządzane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Uzyskane w toku analizy informacje, wskazujące na występowanie czynników sprzyjających dokonywaniu przestępstw, wykroczeń oraz zagrożeń, za eliminację których odpowiedzialne są również inne podmioty, przekazuje się niezwłocznie w formie pisemnej tym podmiotom zgodnie z ich właściwością.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w razie potrzeby, może polecić na czas określony sporządzanie pisemnych analiz stanu bezpieczeństwa w rejonie dzielnicowego, określając ich zakres oraz częstotliwość.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.