Dz.Urz.MS.2018.301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Zakładu Karnego w Oleśnicy

Na podstawie art. 83 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Zakładu Karnego w Oleśnicy (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 257) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Mienie ruchome oraz dokumentacja medyczna likwidowanego Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Oleśnicy stają się z dniem 30 listopada 2018 r. mieniem ruchomym i dokumentacją medyczną Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35, 50-211 Wrocław, województwo dolnośląskie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.