Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2019.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 8 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730), w związku z obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 stycznia 2018 r. o zamiarze i przyczynach likwidacji państwowej instytucji kultury - Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa (Dz. Urz. MKiDN poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie likwidacji państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa (Dz. Urz. MKiDN poz. 72 oraz z 2019 r. poz. 9 i 17) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z dniem 2 listopada 2018 r. wszczyna się postępowanie likwidacyjne państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa, zwanej dalej "Studiem". Przewidywany termin zakończenia likwidacji Studia ustala się na dzień 31 maja 2019 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).