Zmiana zarządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2023.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 14 lipca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 68 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 77 oraz z 2020 r. poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 wyrazy "30 września" zastępuje się wyrazami "30 listopada";
2)
w § 5 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "wyróżniającą ocenę pracy" zastępuje się wyrazami "co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy";
3)
w § 7 uchyla się ust. 3;
4)
w § 11 uchyla się ust. 2;
5)
uchyla się § 11a.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.