Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiT.2018.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 21 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 59 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 października 2018 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. Urz. Min. Przed. i Tech. poz. 59) w § 2:
1) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) ryzyku kluczowym - należy przez to rozumieć ryzyko, mogące spowodować niezrealizowanie celów i zadań określonych w planie działalności Ministra lub celów i zadań komórki organizacyjnej Ministerstwa, którego istotność przyjmuje wartość zgodną z wytycznymi Departamentu Kontroli;";

2) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) właścicielu ryzyka - należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej, a w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora, również zastępcę dyrektora albo osobę kierującą komórką organizacyjną;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).