Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 150) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje ustalenia, o których mowa w ust. 1, departamentowi, który przygotowuje, według wzoru ustalonego na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 158), projekt umowy, której przedmiotem jest przygotowanie ekspertyzy do wniosku.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.