Dz.Urz.GITD.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 9 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W zarządzeniu nr 58/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Do zadań Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej należy w szczególności:

1) składanie wniosków w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej;

2) powołanie zespołów spisowych;

3) wyznaczenie spośród członków Komisji Inwentaryzacyjnej zastępcy przewodniczącego oraz ustalenie zakresu czynności dla członków Komisji;

4) przeprowadzanie szkolenia członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych;

5) ustalenie terminów rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryzacyjnych - opracowanie planu inwentaryzacji w uzgodnieniu z Głównym Księgowym;

6) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych składników majątku oraz pozostałych składników bilansowych, a także dopilnowanie ich wykonania we właściwym terminie;

7) prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania;

8) skompletowanie wszystkich protokołów inwentaryzacyjnych, sporządzonych dla składników bilansowych inwentaryzowanych innymi metodami niż spis z natury;

9) składanie wniosków w sprawie:

a) zmiany terminu inwentaryzacji,

b) przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób uproszczony, przeprowadzania spisów uzupełniających lub powtórnych;

10) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych arkuszy inwentaryzacyjnych i innych dokumentów z inwentaryzacji;

11) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień odnośnie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie;

12) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, przyczyn ich powstania i postawienie wniosków w sprawie ich rozliczenia oraz dokonanie wyceny zinwentaryzowanego majątku;

13) przygotowanie wniosków w przypadku ujawnienia niedoborów i szkód zawinionych;

14) sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych;

15) sporządzenie sprawozdania końcowego z przebiegu inwentaryzacji i podsumowanie wyników spisu wraz z wnioskami poinwentaryzacyjnymi.

4. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej może część z uprawnionych czynności zlecić do wykonania członkom Komisji Inwentaryzacyjnej, nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe wykonanie.";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Członków Komisji Inwentaryzacyjnej może powołać osoba upoważniona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

2. Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone im składniki majątkowe składają oświadczenia.

3. Do obowiązków zespołu spisowego należy:

1) zapoznanie się z przepisami o prowadzeniu spisu z natury;

2) zaopatrzenie się w arkusze spisowe i inne potrzebne druki;

3) poinformowanie osób materialnie odpowiedzialnych o zarządzeniu inwentaryzacji w określonym terminie;

4) ustalenie kolejności spisu składników majątku;

5) zorganizowanie pracy w ten sposób, aby normalna działalność komórki organizacyjnej nie została zakłócona;

6) terminowe przeprowadzenie spisu z natury na wyznaczonym polu spisowym;

7) terminowe przekazanie Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych oraz informacji o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach;

8) przedstawienie sprawozdania z przebiegu spisu z natury.

4. Harmonogram inwentaryzacji opracowuje Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.";

3) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do kompetencji Głównego Księgowego w zakresie inwentaryzacji należy:

1) kierowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosków w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu z natury;

2) uzgadnianie z Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej terminarza wykonywania poszczególnych etapów inwentaryzacji;

3) udzielanie wskazówek, wytycznych i wyjaśnień w szczególności w zakresie dotyczącym organizacji, rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia inwentaryzacji oraz rozliczenie jej wyników;

4) zapewnienie uzgodnienia ewidencji księgowej z ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną przez wyznaczonych pracowników komórki odpowiedzialnej

za gospodarowanie środkami trwałymi;

5) dokonywanie inwentaryzacji aktywów nieobjętych spisami z natury, tj. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki należności - w tym udzielonych pożyczek (z wyjątkiem: należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, rozrachunków publicznoprawnych oraz innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie spisu z natury z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe) - drogą uzgodnienia sald oraz dokonanie wyceny i ujęcie w księgach rachunkowych wyników takiej inwentaryzacji;

6) zapewnienie dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów inwentaryzowanych drogą weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją oraz dokonanie wyceny i ujęcie w księgach rachunkowych wyników takiej inwentaryzacji;

7) zapewnienie dokonania inwentaryzacji aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) oraz papierów wartościowych - w drodze spisu z natury - oraz dokonanie wyceny i ujęcie w księgach rachunkowych wyników takiej inwentaryzacji;

8) ujęcie w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji w drodze spisu z natury, w stosunku do następujących aktywów:

a) środków trwałych,

b) rzeczowych składników aktywów obrotowych,

c) maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie,

d) materiałów, towarów i produktów gotowych objętych ewidencją ilościowo-wartościową,

9) opiniowanie wniosków Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.