Zmiana zarządzenia w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2020.49

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2020
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 13 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 48/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego (Dz. Urz. GITD poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Na członków Komisji powołuje się:

1) Artura Koniecznego - Przewodniczący komisji;

2) Wojciecha Gwiazdowicza - członek komisji;

3) Michała Kotwicę - członek komisji;

4) Grzegorza Wartałowicza - członek komisji;

5) Michała Prylińskiego - członek komisji.";

2)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Dokumenty i protokoły z inwentaryzacji podpisuje Przewodniczący komisji i co najmniej dwóch członków komisji.";

3)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona według stanu na dzień 16 listopada 2020 r."

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.