Dz.Urz.GITD.2018.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/20 1 8
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 23 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 62, 398 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 34/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego (Dz. Urz. GITD poz. 34 i 46) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Na członków Komisji powołuje się:

1) Łukasza Mościckiego - Przewodniczący Komisji;

2. Annę Nazarewicz - członek Komisji;

3) Dorotę Piesiewicz - członek Komisji;

4) Huberta Kustrę - członek Komisji.

2. Komisja wykonuje powierzone jej zadania w składzie co najmniej trzyosobowym, przy czym w pracach Komisji każdorazowo uczestniczy Przewodniczący.";

2) § 4 i § 5 otrzymują brzmienie:

"§ 4. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona według stanu na dzień 7 listopada 2018 r.

§ 5. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia spisu z natury ustala się na dzień 23 listopada 2018 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur