Zmiana zarządzenia w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2023.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 15 maja 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony"

Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 39 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w urzędach górniczych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" (Dz. Urz. WUG poz. 77) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes WUG może polecić podjęcie działań wyjaśniających pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych lub zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.";

2)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Wątpliwości dotyczące trybu postępowania z dokumentami lub innymi niż dokument materiałami, zawierającymi informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone", konsultuje się z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych, a w przypadku jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków - z zastępcą pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.