B.I.LP.2018.7.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca

OR.013.3.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1.  W zarządzeniu nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca wprowadza się, następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2) Inwentaryzacja i dokumentowanie różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych i nieleśnych na potrzeby ochrony ex situ metodami banku genów.",

b) pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4) Współpraca naukowa w zakresie badań naukowych z ośrodkami w kraju i za granicą, za zgodą Dyrektora Generalnego LP.",

c) pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"7) Realizacja zadań dla jednostek organizacyjnych PGL LP i innych podmiotów, m.in. w następującym zakresie:",

d) pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) ocena jakości nasion",

e) pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"8) Prowadzenie edukacji przyrodniczoleśnej oraz szkoleń",

f) dodaje się nowy pkt 9 w brzmieniu:

"9) Produkcja materiału sadzeniowego z zebranego wcześniej materiału rozmnożeniowego";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. LBG działa z wykorzystaniem mienia i przedmiotów mienia oraz praw i obowiązków przekazanych dyrektorowi LBG. Aktywa, powstające w toku prowadzonej działalności, stają się składnikami aktywów LBG.";

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dyrektor LBG na podstawie regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1, określa podział zadań i kompetencji w LBG.";

4) w § 8:
a) dotychczasowa treść § 8 stanowi ust. 1,
b) wprowadza się nowe ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

"2. LBG wykonuje zadania zlecone przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, stanowiące część składową realizacji wspólnego przedsięwzięcia wielu jednostek Lasów Państwowych, na podstawie zawieranych porozumień.

3. Sprzedaż produktów i usług na rzecz innych jednostek Lasów Państwowych odbywa się z zastosowaniem zasady, że wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi.

4. Sprzedaż produktów i usług na rzecz podmiotów poza Lasami Państwowymi odbywa się na zasadach wolnorynkowych.";

5) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Integralną częścią planu finansowo-gospodarczego jest roczny program przewidywanych zadań do realizacji, wynikających z prowadzonej działalności, który podlega akceptacji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Podstawą gospodarki finansowej LBG jest plan finansowo-gospodarczy zawierający w szczególności:",

b) skreśla się ust. 4 i 5;
6) w § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członków Rady powołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora LBG. W skład Rady wchodzą również przedstawiciele Dyrektora Generalnego LP.",

b) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przewodniczący Rady składa coroczne sprawozdanie z działalności Rady Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.".

§  2.  Wprowadza się tekst jednolity Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem oraz Zarządzeniem nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

TEKST JEDNOLITY

uwzględniający: Zarządzenie nr 20 Dyrektora Generalnego LP z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania OKL w Gołuchowie oraz LBG Kostrzyca,

Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego LP z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie zasad funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca

ZARZĄDZENIE NR 55

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie zasad funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca

EO-0110-1/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku z § 6 i § 8 ust. 1 pkt 7 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1. 
1.  Leśny Bank Genów Kostrzyca, zwany dalej LBG, utworzony na mocy Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 1995 r. (znak: EO-0102-43/95) w sprawie powołania Leśnego Banku Genów Kostrzyca, jest działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostką organizacyjną Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, nieposiadającą osobowości prawnej, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 wyżej przywołanej ustawy o lasach.
2.  Siedzibą LBG jest Miłków, adres: Miłków 300, 58-535 Miłków, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie.
§  2.  LBG prowadzi działalność produkcyjną i usługową na rzecz gospodarki leśnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach oraz działalność poza gospodarką leśną. Do podstawowych zadań LBG należy w szczególności:
1) Realizacja Programu ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych oraz ochrona i zachowanie kolekcji szczególnie cennych gatunków drzew, krzewów oraz zagrożonych i chronionych roślin, dziko występujących na terenie Polski, w szczególności:
a) planowanie, organizacja oraz nadzór nad zbiorami materiału nasiennego z drzew stojących, drzewostanów i pojedynczych obiektów, przeznaczonego do gromadzenia i przechowywania w LBG Kostrzyca;
b) organizacja zbioru i pozyskanie nasion we własnym zakresie;
c) przechowywanie przez maksymalny okres, wynikający z istniejącego stanu wiedzy, zgromadzonych kolekcji;
d) udostępnianie zgromadzonego materiału nasiennego do celów gospodarczych i naukowych;
e) prowadzenie baz danych o zgromadzonym materiale.
2) Inwentaryzacja i dokumentowanie różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych i nieleśnych na potrzeby ex situ metodami banku genów.
3) Realizacja programów ochrony ex situ zagrożonych gatunków drzew, krzewów i roślin runa leśnego i ich restytucji oraz innych programów wdrażanych przez Dyrektora Generalnego LP.
4) Współpraca naukowa w zakresie badań naukowych z ośrodkami w kraju i za granicą, za zgodą Dyrektora Generalnego LP.
5) Wdrażanie nowych technologii i biotechnologii w nasiennictwie i szkółkarstwie leśnym.
6) Pielęgnacja i utrzymanie arboretum i archiwów klonów.
7) Realizacja zadań dla jednostek organizacyjnych PGL LP i innych podmiotów, m.in. w następującym zakresie:
a) pozyskanie, przygotowanie do przechowywania oraz przechowywanie materiału nasiennego;
b) przysposobienie nasion do siewu;
c) ocena jakości nasion;
d) produkcja biopreparatu mikoryzowego.
8) Prowadzenie edukacji przyrodniczoleśnej oraz szkoleń.
9) Produkcja materiału sadzeniowego z zebranego wcześniej materiału rozmnożeniowego.
§  3.  LBG działa z wykorzystaniem mienia i przedmiotów mienia oraz praw i obowiązków przekazanych dyrektorowi LBG. Aktywa, powstające w toku prowadzonej działalności, stają się składnikami aktywów LBG.
§  4. 
1.  LBG działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, nadanego przez dyrektora LBG w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.
2.  Nadzór nad działalnością LBG sprawuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
3.  skreślony.
§  5. 
1.  Dyrektora LBG powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w oparciu o przepisy ustawy o lasach.
2.  Dyrektor LBG, w ramach prowadzonej działalności w zakresie gospodarki leśnej i poza gospodarką leśną, reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw do poszczególnych czynności.
3.  Dyrektor LBG nie ma uprawnień do zaciągania kredytów bankowych.
4.  Dyrektor LBG dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w LBG.
5.  Dyrektor LBG na podstawie regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1, określa podział zadań i kompetencji w LBG.
§  6. 
1.  W stosunku do pracowników LBG w zakresie stanowisk oraz zasad wynagradzania mają zastosowanie przepisy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 roku (z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W odniesieniu do Dyrektora LBG oraz Zastępcy Dyrektora LBG w zakresie zasad wynagradzania mają zastosowanie przepisy dotyczące stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej, o ile osoby na ww. stanowiskach spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w ww. przepisach. W przypadku braku spełnienia wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk, o których mowa wyżej, do czasu osiągnięcia tych wymagań mają zastosowanie przepisy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP.
§  7.  Dyrektor LBG ma prawo do pobierania od kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych informacji niezbędnych do wykonywania zadań LBG.
§  8. 
1.  Rozrachunki wewnątrzinstytucjonalne LBG prowadzi z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.
2.  LBG wykonuje zadania zlecone przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, stanowiące część składową realizacji wspólnego przedsięwzięcia wielu jednostek Lasów Państwowych, na podstawie zawieranych porozumień.
3.  Sprzedaż produktów i usług na rzecz innych jednostek Lasów Państwowych odbywa się z zastosowaniem zasady, że wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi.
4.  Sprzedaż produktów i usług na rzecz podmiotów poza Lasami Państwowymi odbywa się na zasadach wolnorynkowych.
§  9. 
1.  Integralną częścią planu finansowo-gospodarczego jest roczny program przewidywanych zadań do realizacji, wynikających z prowadzonej działalności, który podlega akceptacji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Podstawą gospodarki finansowej LBG jest plan finansowo-gospodarczy zawierający w szczególności:
1) zadania rzeczowe,
2) przychody ze sprzedaży,
3) koszty planowanej działalności,
4) wynik finansowy.
2.  Plan, o którym mowa w ust. 1, jest zatwierdzany w drodze decyzji przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i wchodzi w skład planu finansowo-gospodarczego PGL Lasy Państwowe.
3.  LBG pokrywa swoje koszty z przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i innych podmiotów.
4.  skreślony.
5.  skreślony.
§  10. 
1.  Organem doradczym Dyrektora LBG jest Rada Naukowa, powoływana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na okres 4 lat.
2.  Członków Rady powołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora LBG. W skład Rady wchodzą również przedstawiciele Dyrektora Generalnego LP.
3.  Przewodniczącego Rady wybierają członkowie na pierwszym posiedzeniu.
4.  Przewodniczący opracowuje regulamin funkcjonowania Rady i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
5.  Przewodniczący składa coroczne sprawozdanie z działalności Rady Dyrektorowi Generalnemu LP.
§  11.  Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
1) Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie.
2) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 11 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania.