Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2019.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138, 723 i 1000) w związku z art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 453 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 74, z 2014 r. poz. 90 oraz z 2018 r. poz. 31) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. W SWD podlegają anonimizowaniu, w sposób automatyczny poprzez zamazywanie, zarejestrowane informacje, w tym dane osobowe, dotyczące:

1) zgłoszeń;

2) działań związanych z interwencjami, akcjami lub operacjami policyjnymi oraz blokadami;

3) przebiegu służby patrolowej;

4) komunikatów przekazywanych pomiędzy użytkownikami SWD;

5) innych czynności udokumentowanych w ramach przebiegu służby wynikających z bieżących potrzeb.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają anonimizowaniu po upływie 5 lat od dnia ich zarejestrowania w bazie danych SWD.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.