Zmiana zarządzenia w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 144 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2010 r. poz. 4, z 2011 r. poz. 52 oraz z 2014 r. poz. 125) wprowadza się, następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-7 w brzmieniu:

"6) Centralnym Biurze Śledczym Policji;

7) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.",

b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b) Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wydatki dokonane w ramach limitów przyznanych na ten cel do dyspozycji Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz jego zastępców.";

2)
załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Limit wydatków reprezentacyjnych przysługujących osobom zajmującym niektóre stanowiska kierownicze w Policji

Lp.Nazwa stanowiska kierowniczegoRoczny limit*
w złotychw euro
1Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji3683-------
2Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji1770-------
3Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji3683-------
4Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji1770-------
5Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji3683-------
6Zastępca Komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji1770-------
7Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie3683-------
8Zastępca Komendanta-prorektor i Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie1183-------
9Komendant szkoły policyjnej2067-------
10Zastępca Komendanta szkoły policyjnej742-------
11Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji3683-------
12Zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji1183-------
13Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)1183-------
14Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)742-------
15Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji1477-------
16Zastępca Komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji742-------
17Dowódca Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie1183
* limit obowiązujący w 2018 r.