Zmiana zarządzenia w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2020.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 i 10 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Kopia bazy danych systemu ZoSIA, z wyłączeniem danych jednostek organizacyjnych spoza sieci archiwów państwowych, jest przechowywana i utrzymywana w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w celu zabezpieczenia oraz realizacji funkcji analitycznych i związanych z raportowaniem."

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.