Zmiana zarządzenia w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 14 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 99 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 97) w załączniku nr 2 w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tabeli "Wykaz kont syntetycznych" w Zespole 7 "Przychody, dochody i koszty" skreśla się konta 770 "Zyski nadzwyczajne" i 771 "Straty nadzwyczajne";
2)
w Komentarzu do planu kont:
a)
w Zespole 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" konto "101 Kasa" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 101 "KASA"

Konto 101 "Kasa" służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie KGSG.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.

Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie:

1) stanu gotówki w walucie polskiej;

2) stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce;

3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Na koniec roku stan środków pieniężnych powinien być równy "0".

Typowe zapisy konta 101

Strona WnKonta przeciwstawne
1Podjęcie gotówki z rachunku bieżącego wydatków budżetowych.141
2Podjęcie gotówki z pozostałych rachunków bankowych.141
3Wpłaty z tytułu należności przypisanych, a w szczególności:

a) dochodów budżetowych i rozrachunków z budżetami,

b) zmniejszenia wydatków budżetowych,

c) zwrotów zaliczek przez pracowników,

d) należności z tytułu niedoborów i szkód,

e) sum depozytowych, sum na zlecenia.

221,225,229,240
201,
234,
234,240
240
4Wpłaty z tytułu nie ujętych uprzednio (nie przypisanych)

przychodów, a w szczególności:

a) dochodów budżetowych,

b) zmniejszenia kosztów budżetowych,

c) sum depozytowych, sum na zlecenie,

d) funduszy świadczeń socjalnych (pracowników),

720,750,760
401,402,403,404,405,409
240
851
5Dodatnie różnice kursowe w walutach obcych znajdujących się w kasie, powstałe w związku z wyceną na koniec okresu sprawozdawczego.750
6Nadwyżki kasowe.240
Strona MaKonta

przeciwstawne

1Sumy odprowadzone do banku na rachunek bieżących wydatków budżetowych.141
2Sumy odprowadzone na inne rachunki bankowe.141
3Wypłaty dotyczące ujętych na rozrachunkach zobowiązań z tytułu:

a) nadpłat dochodów budżetowych i z tytułu rozrachunków z budżetami (należności budżetowe jednostek zew.)

b) wydatków budżetowych,

c) świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

d) wynagrodzeń i innych należności pieniężnych opodatkowanych podatkiem dochodowym,

e) zaliczek do rozliczenia,

f) sum na zlecenia i sum depozytowych.

221,225,229,240
201
229
231
234
240
4Opłacenie nie ujętych na rozrachunkach zobowiązań dotyczących:

a) nadpłat dochodów budżetowych,

b) kosztów budżetowych,

c) strat nadzwyczajnych - budżetowych,

d) funduszy świadczeń socjalnych.

720,751,761
401,402,403,404,405,409
860
851
5Wypłaty:

a) zaliczek na podróże służbowe

b) pożyczek z ZFŚS.

234
234
6Ujemne różnice kursowe w walutach obcych znajdujących się w kasie, powstałe w związku z wyceną na koniec okresu sprawozdawczego.751
7Niedobory kasowe.240

",

b)
w Zespole 7 "Przychody, dochody i koszty" skreśla się konta 770 "Zyski nadzwyczajne" i 771 "Straty nadzwyczajne",
c)
w Zespole 8 "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy":
konto 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 840 "REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW"

Konto 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów" służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych.

Na stronie Ma konta ujmuje się powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta zapewnia możliwość ustalenia stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń.

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Typowe zapisy konta 840

Strona WnKonta

przeciwstawne

1Zarachowanie przychodów przyszłych okresów do przychodów roku obrotowego.720,760
2Przeksięgowanie części długoterminowych należności budżetowych podlegających spłacie w danym roku.720,760
Strona MaKonta

przeciwstawne

1Wpłata z tytułu przychodów dotyczących przyszłych okresów.130
2Powstanie lub zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów.221
3Ustalenie od funkcjonariusza, pracownika kwoty roszczenia za szkodę.240
4Przypisanie długoterminowych należności budżetowych podlegających zapłacie w latach następnych.226, 240
konto 860 "Wynik finansowy"otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 860 "WYNIK FINANSOWY"

Konto 860 "Wynik finansowy" służy do ustalania wyniku finansowego KGSG.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409,

- zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490,

- wartości sprzedanych w cenie zakupu lub nabycia materiałów, w korespondencji z kontem 760,

- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami Zespołu 7,

- zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy KGSG, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.

Typowe zapisy konta 860

Strona WnKonta

przeciwstawne

1Przeniesienie poniesionych kosztów pod datą 31 grudnia.Zesp. 4
2Przeniesienie kosztów finansowych i pozostałych kosztów.751,761
3Przeniesienie pod datą 31 grudnia salda konta przychody z tytułu dochodów budżetowych.720
Strona MaKonta

przeciwstawne

1Przeniesienie przychodów finansowych i pozostałych przychodów.750,760
2Przeniesienie pod datą 31 grudnia salda konta przychody z tytułu dochodów budżetowych.720
3Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego.800

".

§  2.
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do ewidencji zdarzeń i sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.