Dz.Urz.KGP.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 3 i 21) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wypełnioną kartę wpisu danych SIS przekazuje się całodobowo do WAD SIS i VIS BWiIK KGP.";

2) uchyla się § 18.
§  2.  Do spraw związanych z kierowaniem do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji wypełnionych kart wpisu danych SIS, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.