Zmiana zarządzenia w sprawie dokonywania w resorcie administracji i cyfryzacji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2020.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania w resorcie administracji i cyfryzacji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 15 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie administracji i cyfryzacji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie dokonywania w resorcie cyfryzacji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych";

2)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarządzenie określa sposób dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w urzędzie obsługującym Ministra Cyfryzacji, zwanego dalej "Ministrem" oraz w jednostkach budżetowych finansowanych w ramach części budżetu państwa, których Minister jest dysponentem, zwanych dalej "jednostkami".";

3)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Karta płatnicza może być przyznana osobom zajmującym stanowiska:

1) Ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu w Ministerstwie;

2) dyrektora generalnego urzędu;

3) dyrektora Biura Dyrektora Generalnego lub jego zastępcy;

4) dyrektora Departamentu Rozwoju Usług lub jego zastępcy;

5) dyrektorów pozostałych komórek organizacyjnych w Ministerstwie lub ich zastępców;

6) kierownika i zastępcy kierownika jednostki.";

4)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się miesięczny limit wydatków opłacanych za pomocą karty płatniczej w wysokości:

1) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, do 15.000 zł;

2) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, do 50.000 zł;

3) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, do 10.000 zł;

4) dla użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 2, do 5.000 zł.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.