Zmiana zarządzenia w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.97

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 19 grudnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie czasopisma Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 6 wyrazy "pracownik BKS" zastępuje się wyrazami "pracownik wykonujący obowiązki służbowe w BKS";
2)
w § 7 w części wspólnej wyrazy "pracownikom WUG" zastępuje się wyrazami "pracownikom wykonującym obowiązki służbowe w WUG";
3)
w § 8 wyrazy "na stanowiskach pracy zajmowanych przez pracowników WUG w ramach stosunku pracy" zastępuje się wyrazami "w ramach stosunku pracy na stanowiskach pracy zajmowanych przez pracowników wykonujących obowiązki służbowe w WUG";
4)
w § 9:
a)
w ust. 1 wyrazy "interesu WUG" zastępuje się wyrazami "interesu jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze",
b)
w ust. 2 po wyrazach "Inspektorem Ochrony Danych" dodaje się wyrazy "w WUG",
c)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Wzory formularzy zawierających dane, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 3, są umieszczane w extranecie urzędów górniczych, na wniosek BBF, i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.