Dz.Urz.MZ.2018.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 56, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 3:
po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. Główny Księgowy może również pełnić funkcję Zastępcy Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych lub Zastępcy Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia.",

uchyla się ust. 4 - 6 i 8 - 11,
b) uchyla się § 3 a,
c) w § 4 ust. 1:
uchyla się pkt 12,
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) Wydział Kluczowych Projektów (WKP).",

d) w § 6 uchyla się ust. 3 i 4;
2) w załączniku nr 2:
a) w § 2:
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor może powoływać rady i zespoły, niezbędne do realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.",

w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Wydział Informacji i Promocji;",

b) w § 3:
w ust. 2 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) Wydziału Kluczowych Projektów;",

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku zastępowania Dyrektora przez Zastępcę Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia, pełniącego równocześnie funkcję Głównego Księgowego, obowiązki Głównego Księgowego pełni Zastępca Głównego Księgowego.",

c) w § 12 uchyla się pkt 20;
d) w § 17:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zadań Wydziału Informacji i Promocji należy:",

uchyla się pkt 2,
e) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Do zadań Wydziału Kluczowych Projektów należy:

1) prowadzenie projektów biznesowych i technologicznych związanych z budową, wdrażaniem i rozwojem kluczowych systemów ochrony zdrowia;

2) współpraca z Wydziałem Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w zakresie związanym z:

- wyborem rozwiązań technologicznych stosowanych w tworzonych systemach teleinformatycznych,

- projektowaniem architektury rozwiązania,

- wykonywaniem analiz technicznych związanych z tworzeniem systemów teleinformatycznych;

3) przygotowanie we współpracy z Wydziałem Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych koncepcji utrzymania wdrażanych systemów teleinformatycznych;

4) zarządzanie procesem uruchamiania produkcyjnego odbieranych systemów teleinformatycznych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy przy przygotowaniu niezbędnych wymagań eksploatacyjnych i operacyjnych;

5) tworzenie i aktualizacja procedur, instrukcji oraz dokumentacji na potrzeby wydziału;

6) monitorowanie, we współpracy z Wydziałem Obsługi Prawnej oraz Wydziałem Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, zmian w zakresie podległych systemów a przepisami prawa z uwzględnieniem zależności pomiędzy pozostałymi systemami teleinformatycznymi związanymi z działalnością Centrum;

7) opracowywanie planów i harmonogramów wprowadzania zmian w systemach teleinformatycznych;

8) współpraca z Wydziałem Wsparcia Realizacji Projektów i Usług w zakresie przygotowywania dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

9) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji w tworzonych rozwiązaniach informatycznych;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia.",

f) w § 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) współpraca z Wydziałem Informacji i Promocji w zakresie prowadzonych działań promocyjno - informacyjnych;",

g) w § 23 uchyla się pkt 13.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).