Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych

Na postawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 51 oraz z 2014 r. poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1:
a) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dokonywanie, na zlecenie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, celem dalszej dystrybucji, zakupów produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej lub innych artykułów niezbędnych do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.",

b) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dział Zakupów, Koordynacji Inwestycji, Magazynowania Środków Dezynfekcyjnych i Rezerw;";

2) w załączniku nr 2:
a) w § 1 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) dokonywanie, na zlecenie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, celem dalszej dystrybucji, zakupów produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej lub innych artykułów niezbędnych do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.",

b) w § 8:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zadań Działu Zakupów, Koordynacji Inwestycji, Magazynowania Środków Dezynfekcyjnych i Rezerw należy:",

po pkt 4e dodaje się pkt 4f w brzmieniu:

"4f) dokonywanie, celem dalszej dystrybucji, zakupów produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej lub innych artykułów niezbędnych do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).