Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 2 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 34/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie brakowania i zniszczenia druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego (Dz. Urz. GITD poz. 34) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ostateczny termin zakończenia brakowania druków ścisłego zarachowania ustala się na dzień 15 października 2019 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.