Zmiana zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r. i wprowadzenie tekstu jednolitego tego zarządzenia.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2022.11.121

Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 października 2022 r.
zmieniające zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r. i wprowadzające tekst jednolity tego zarządzenia

ZP.011.5.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach i w § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu - zarządzam, co następuje:

§  1. 
W zarządzeniu nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r. (ZP.011.5.2022) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po słowach "Lasów Państwowych" dodaje się słowa "projekt dokumentu pt.";
2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Projekt, o którym mowa w § 1, obejmuje kluczowe działania planowane do realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w tym w szczególności w zakresie ochrony siedlisk i gatunków, retencjonowania wody oraz ochrony przeciwpożarowej lasu.

2. Projekt, o którym mowa w § 1, zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w wyniku której jego treść może ulec zmianie.

3. Przyjęcie "Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyj- nych w perspektywie do 2030 r." nastąpi w formie decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zatwierdzającej ostateczną wersję projektu, o którym mowa w § 1.";

3)
po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. "Kompleksowy program przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r." po jego przyjęciu będzie stanowić podstawę do pozyskania i wykorzystania środków zewnętrznych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych".

§  2. 
Pozostałe zapisy zarządzenia wskazanego w § 1, a w szczególności załącznik do tego zarządzenia, zawierający projekt dokumentu pt. "Kompleksowy program przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r.", nie ulegają zmianie.
§  3. 
1. 
Ogłasza się tekst jednolity zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r. (ZP.011.5.2022) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. 
Tekst jednolity nie obejmuje załącznika do zarządzenia wskazanego w ust. 1, który nie ulega zmianie.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZARZĄDZENIE NR 66 DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r.

ZP.011.5.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w związku z § 6 i § 8 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (zwanego dalej Statutem), w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach

- zarządzam, co następuje:

§  1. 
Wprowadzam do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych projekt dokumentu pt. "Kompleksowy program przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r.", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1. 
Projekt, o którym mowa w § 1, obejmuje kluczowe działania planowane do realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w tym w szczególności w zakresie ochrony siedlisk i gatunków, retencjonowania wody oraz ochrony przeciwpożarowej lasu.
2. 
Projekt, o którym mowa w § 1, zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w wyniku której jego treść może ulec zmianie.
3. 
Przyjęcie "Kompleksowego programu przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r." nastąpi w formie decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zatwierdzającej ostateczną wersję projektu, o którym mowa w § 1.
§  3. 
"Kompleksowy program przeciwdziałania procesom zamierania lasów w Polsce oraz działań mitygacyjnych w perspektywie do 2030 r." po jego przyjęciu będzie stanowić podstawę do pozyskania i wykorzystania środków zewnętrznych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.