Dz.Urz.MF.2018.88

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 21 i 43) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2 uchyla się pkt 4;
2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa uczestniczy Główny Ekonomista Ministerstwa oraz osoby zatrudnione na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Informatyzacji i Samodzielnym Stanowisku do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.";

3) w § 9:
a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań związanych z podróżami służbowymi krajowymi lub zagranicznymi oraz użytkowaniem prywatnych środków transportu do celów służbowych, upoważnia się delegujących w rozumieniu odrębnych zarządzeń Dyrektora Generalnego Ministerstwa dotyczących odpowiednio podróży służbowych na obszarze kraju, podróży służbowych poza granicami kraju oraz przejazdów służbowych prywatnymi środkami transportu, do zaciągania zobowiązań w imieniu Skarbu Państwa - Ministra albo Ministerstwa, do wysokości środków ujętych odpowiednio w projekcie albo planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa dla komórki organizacyjnej delegującego, wskazanej w tym planie jako komórka merytoryczna.

5b. W przypadku gdy delegującym jest Minister albo członek Kierownictwa komórką organizacyjną delegującego, o której mowa w ust. 5a, jest odpowiednio Biuro Ministra lub komórka organizacyjna osoby delegowanej.",

b) w ust. 6 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Upoważnienie, o którym mowa w ust. 5 i 5a, obejmuje upoważnienie do zaciągania zobowiązania, które ma zostać sfinansowane w:";

4) w § 16:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić: wydziały, wydziały terenowe, zespoły, zespoły terenowe, wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska pracy, wieloosobowe terenowe lub jednoosobowe terenowe stanowiska pracy i sekretariaty, zwane dalej "komórkami wewnętrznymi.",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W komórce organizacyjnej może zostać utworzony zespół lub zespół terenowy w przypadku, gdy do realizacji określonych zadań nie jest celowe utworzenie wydziału lub wydziału terenowego, a zakres prac wymaga co najmniej 3 pracowników, w tym kierującego zespołem.

5. Wieloosobowe stanowisko pracy lub wieloosobowe terenowe stanowisko pracy może zostać utworzone, w przypadku gdy jednorodne zadania realizowane są przez dwóch lub więcej pracowników.";

5) w § 27a w:
a) ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "Departament Kluczowych Podmiotów" dodaje się wyrazy "i Departament Nadzoru nad Kontrolami",
b) ust. 2:
w pkt 1 po wyrazach "oraz analizą ryzyka", średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyłączeniem zadań realizowanych w tym zakresie przez Departament Kluczowych Podmiotów i Departament Nadzoru nad Kontrolami;",
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) opracowywanie i wdrażanie procedur, standardów i metodyk w zakresie prowadzenia przez jednostki KAS działalności analitycznej, prognostycznej, badawczej oraz analizy ryzyka;",

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej w obszarze handlu zagranicznego";

6) w § 30 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) koordynowanie współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników i funkcjonariuszy celno- skarbowych jednostek organizacyjnych KAS, w zakresie właściwości Szefa KAS;";

7) w § 31 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W Departamencie realizowane są zadania głównego księgowego budżetu państwa.";

8) w § 32 w ust. 2:
a) pkt 4d otrzymuje brzmienie:

"4d) przekazywanie do GIIF informacji, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075);",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) realizacja programu "Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych;",

c) w pkt 8 po wyrazie "wdrażanie" skreśla się wyraz "inicjatywy";
9) w § 34:
a) w pkt 2 wyrazy "Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych" zastępuje się wyrazami "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych",
b) w pkt 3:
w lit. a po wyrazach "Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, " dodaję się wyrazy

"Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków,",

w lit. b po wyrazach "Centrum Obsługi Administracji Rządowej, " skreśla się wyrazy "Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,",
w lit. c po wyrazach "Polskiej Agencji Kosmicznej, " dodaję się wyrazy

"Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,",

w lit. d po wyrazach "Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego, " dodaję się wyrazy

"Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka;";

10) w § 35 w pkt 2 w lit. c po wyrazach "Krajowego Zasobu Nieruchomości" wstawia się przecinek;
11) w § 36 uchyla się pkt 5;
12) w § 39:
a) w ust. 3 po wyrazie "obsługę" skreśla się wyraz "Międzyresortowego",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.";

13) w § 40 w ust. 2:
a) w pkt 11 uchyla się lit. b,
b) po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

"11b) administrowanie systemami teleinformatycznymi przeznaczonymi do przetwarzania informacji niejawnych, z wyłączeniem systemów informatycznych do obsługi GIIF, we współpracy z Pełnomocnikiem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie;";

14) w § 41b w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej związaną z warunkami urządzania gier hazardowych, w tym zatwierdzaniem lokalizacji salonu gier na automatach oraz zasadami prowadzenia przez podmioty działalności w tym zakresie.";

15) w § 42a w ust. 2:
a) w pkt 9 uchyla się lit. d,
b) w pkt 11 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"prowadzenie rejestrów, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej:";

16) w § 44 w ust. 2 uchyla się pkt 8a;
17) w § 51 w ust. 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) realizowanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.) dotyczących wykonywania w imieniu Skarbu Państwa uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa przekazanych Ministrowi na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy;";

18) w § 53 w ust. 1 w pkt 6 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

,,c) Funduszu Wsparcia Kredytobiorców;";

19) w § 55 w ust. 2 w pkt 3:
a) w lit. b po wyrazie "Rolnictwa" skreśla się wyrazy "oraz Agencji Rynku Rolnego",
b) uchyla się lit. c;
20) w § 56a w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) wykonywanie zadań i uprawnień Ministra w stosunku do spółki, o której mowa w ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192), z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Prawny ";

21) w § 58 w ust. 2:
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie sprawozdawczości, wynikających ze stosowania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.);

6b) nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej i naczelników urzędów celno- skarbowych w zakresie monitorowania i kontroli przewozu towarów, w tym zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.);",

b) w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

"25) koordynowanie zadań w zakresie stosowania Ceremoniału Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego.";

22) w § 59:
a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) zarządzania procesem delegowania w podróże służbowe oraz obsługi związanej z organizowanymi zagranicznymi wyjazdami służbowymi;",

b) uchyla się pkt 12;
23) w § 62a w ust. 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

"4a) realizowanie zadań dotyczących zgłoszeń lub sygnałów, pracowników zatrudnionych w Ministerstwie, o nieprawidłowościach, zdarzeniach i okolicznościach, mających negatywny wpływ na działanie Ministerstwa;";

24) w § 63 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) zapewnienia obsługi kancelaryjnej, w tym prowadzenia Kancelarii Ministerstwa;";

25) użyte w § 4 w ust. 2 w pkt 2 oraz w § 29 w ust. 1 w różnym przypadku, wyrazy "Administrator Bezpieczeństwa Informacji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Inspektor Ochrony Danych".
§  2.  W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 17 i 20, które wchodzą w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 5 lipca 2018 r.;
2) § 1 pkt 1, pkt 8 lit. a i pkt 12, które wchodzą w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 13 lipca 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).