Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej1)

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 63 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 55 i 74) w § 1 w pkt 2 w lit. b tiret trzynaste otrzymuje brzmienie:

"– w pkt 44 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 45 - 63 w brzmieniu:

45) obsługa organizacyjna krajowych podróży służbowych Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców;

46) obsługa biurowa Zespołu Stanowisk Samodzielnych Komendanta Głównego Straży Granicznej;

47) koordynowanie obsługi oraz organizowanie odpraw, narad, krajowych spotkań i konferencji z udziałem Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępców;

48) koordynowanie oraz prowadzenie harmonogramu występów Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej;

49) organizowanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom oraz osobom przez nich wskazanym kontaktów z osobami reprezentującymi środki masowego przekazu;

50) informowanie dziennikarzy o działalności, programach, kampaniach społecznych, kierunkach i wynikach pracy Straży Granicznej oraz upowszechnianie w kręgach opiniotwórczych informacji na temat Straży Granicznej;

51) redagowanie wydawnictw okolicznościowych i materiałów promujących działalność Straży Granicznej;

52) koordynowanie obiegu informacji w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań Sztabu oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych wynikających z realizacji polityki komunikacji społecznej Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców;

53) wykonywanie - w zakresie powierzonym Sztabowi - zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej przez Straż Graniczną;

54) prowadzenie strony internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie powierzonym Sztabowi oraz strony intranetowej Sztabu;

55) planowanie i koordynacja zakupów materiałów promocyjnych i upominków w związku z przedsięwzięciami o charakterze krajowym dla potrzeb Komendanta Głównego Straży Granicznej, jego zastępców oraz osób ich reprezentujących na podstawie stosownego upoważnienia, a także ewidencjonowanie wykorzystanych (wydanych) upominków;

56) organizowanie imprez okolicznościowych i akcji promujących Straż Graniczną;

57) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz materiałów filmowych dotyczących istotnych zdarzeń z działalności Straży Granicznej;

58) prowadzenie rejestru korzyści majątkowych Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców;

59) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań oraz zapewnienie im ochrony, w tym w zbiorach właściwych dla Sztabu;

60) opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych eksploatowanych w Sztabie;

61) współpraca z rzecznikiem prasowym i wykonywanie zadań na jego rzecz, w szczególności w zakresie obsługi prasowo-informacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz utrzymywania i rozwijania komunikacji społecznej Straży Granicznej;

62) koordynowanie działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej oraz dokonywanie analizy stanu tej kontroli w celu przedstawienia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej zapewnienia o funkcjonowaniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

63) koordynowanie działań związanych z kształtowaniem struktur organizacyjno-etatowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie obsługi prezydialnej, analizy ryzyka zgodnie z założeniami modeli CIRAM, koordynacji działań, zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia działań oraz przygotowań obronnych.".

§  2. W zarządzeniu nr 82 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 74) uchyla się § 1.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2013 r.
______

1) Niniejszym zarządzeniem zmienia się zarządzenia: zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz zarządzenie nr 82 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664,769 i 951.